"םידבאתמ ונייה רומוה אלל"
,ילש טרוטקודה לע ססובמה רפס
,תויונחב גישהל ןתינ
ןופלט םשו די תאצוהב וא
026443230

רפסה לע תובתכ

garbuz
book
             tvהאושב הנגה ןונגנמכ רומוהה


ביבא-לת תטיסרבינוא לש טנסה ידי לע הרשואש הזית
היפוסוליפל רוטקוד ראות תקנעהל

רבורטסוא היחל
ויז רנבא 'פורפ :החנמ2000 ראוני

happy


!קיחצמ היה אל האושל רושקה רבד םוש


.םלבס לע וא תונברוקה לע םיקחוצ אל ונא האושב רומוהה רקחב
ןזוהש קלח ,םהייחמ קלח היה קוחצהש םיריכמ טושפ ונא
לש םיטקפסאה לכב רומוה ואצמ םה .םלבס ידי-לע חפוטו
.שבושמה םמויק
,השקה םבצמב וקחצ םמצעב רלטיה לש ויתונברוק רשאכ
וחתפ םה ,םתעד תויפש לע רומשל ידכ ושע םיברש ומכ
.תאז רוקחל םירחאל תלדה תא

םלועב אלו םדאה לש וחומב תאצמנה הנוכת אוה ,יפוי ומכ רומוה
תורמל ,ינוציחה םלועב םייוריג לש הנוכת וניא רומוה .יתואיצמה
וניא רומוה .רתוי תובר רומוה תובוגתל םיאיבמה םייוריג לש םמויק
םיבצמב שחרתמ אוהו היצומא תונשל לוכי אוהש יפ לע ףא ,היצומא
.םימיוסמ םיילנויצומא
:ךכ ותוא רידגנ ןיינעה ךרוצל .תמכסומ תחא הרדגה ןיא רומוהל
:מ בכרומ רומוהה
תיתבשחמ היווח איהש הנינש
תילאנויצומא היווח איהש תוזילע
תיגולויזיפ היווח אוהש קוחצ
םיווח ונא רשאכ קר ךא ,דרפנב םהמ דחא לכ תא תווחל ןתינ
.רומוה לאכ הזל םיסחייתמ ונא ףתושמב םתוא
םיילאנויצומאה םיטקילפנוקה םע דדומתמ טרפה ,רומוהב שומישב
טקפסאה תשגדה ידי-לע ,תוינוציחה וא תוימינפה תוקעה םעו
.stress - הקעה וא ,טקילפנוקה לש ינוריאה וא עשעשמה
.תמא וא ,תימצע-הייפצ לש טנמלא רומוהב ברועמ דימת

ינפב דומעל ידכ ,ומצעל לגסמ טרפהש םיכרד םה הנגה ינונגנמ
םדאהו ,םייתרכה-תת תוננוגתה יעצמא םה .תודרחו םימויא
.ולש תיתוגהנתהה תכרעמב םהב שומישל עדומ וניא
.בר ןמז ,ידמ בר לבסבו חתמב תויחלו דימתהל םילוכי ונא ןיא
,בצמ לכל םילגרתמו םילגתסמ ונא ןמז תפוקת ירחא ,ךכיפל
.תויחלו ךישמהל לכונש ידכ ,רתויב עורגה םג
:ומכ תולשב תונגהש ,םירקוחה ןיב תיללכ המכסה תמייק
דוקפת םע תורושק םזיאורטלא ו היצמילבוס ,רומוה
. יגולותפ רשאמ רתוי יביטפדא:רקחמה תרטמ

.האושה תפוקתב םדיקפתו ,קוחצהו רומוהה יגוס תא ןיבהלו רוקחל

:רקחמה תולאש

? האושב םידוהיה ושמתשה רומוהה יגוסמ גוס הזיאב .1
,םידוהיה ברקב אלימ רומוההש תויצקנופה ויה המ .2
? האושה תפוקתב   


תיטרואית תרגסמ

תובישח לע ,תוירקחמו תויטרואית תוחנה ךותמ אצי רקחמה
.הקע יבצמב ,אלממ אוהש תונושה תויצקנופהו רומוהה
תא קלחמה (1996 ,1984) ויז יפל התשענ תוירוגטקה תיינב
:תוירקיע תוצובק שמחל רומוהה לש תויצקנופה
:םיגוס ינש תללוכה ,רומוהה לש תינפקותה היצקנופה .1
תונוילע תשגרה ךותמ רומוה .א   
לוכסת ךותמ רומוה .ב   
רומוהה לש תינימה היצקנופה .2
רומוהה לש תיתרבחה היצקנופה .3
:םיגוס ינש תללוכה ,הנגה ןונגנמכ רומוהה לש היצקנופה .4
רוחש רומוה .א   
ימצע רומוה .ב   
רומוהה לש תילאוטקלטניאה היצקנופה .5

:אצמנ ,ןכותה חותינ ךרענש רחאל
.ינימה רומוהה לש היצקנופל ףסונ ,יגולוטקס רומוה לש גוס .א   
.הנגה ןונגנמכ רומוהה לש היצקנופל ףסונ ,לכוא לע רומוה לש גוס .ב   
."האושב קוחצהו רומוהה לע םינייאורמה תועד" קרפ ףסונ ןכ ומכ
תחא ףאל ומיאתה אל ,האושב רומוהה תובישח תא תועיבמה ולא תועד
.ל"נה תוירוגטקהמ

:תורפס תריקס

תויזכרמה תוירואיתב קסוע ןושאר קלחה :םיירקיע םיקלח ינשל תקלחנ
.םייטנוולר םירמאמו רקחמ ירפס :ורקסנ .ידוהי רומוה ללוכ ,קוחצהו רומוהה לש
אבש יפכ ,האושב קוחצהו רומוהה אשונב קסוע ינשה קלחה
;םינוש עבמ יעצמאבו תודוזיפאב ,םידגיהב יוטיב ידיל
םייטסירומוה םיעפומו םיטרבק ,םייריטאסו םייטסירומוה םיריש
,רקחמ ירפס :ורקסנ .האושב ורצונש תויטסירוטקירק תוריציו
.האושב הרישו תונמא ירפס ,תויגולונורכ ,םינמוי ,תויודע
.םינייאורמהמ קלח ידי-לע ובתכנש תונורכיזו רקחמ ירפס ורקסנ ןכ


היגולודותמ

.םייתומכ םיטביה םע ,תיפרגויב הגוסב - תיתוכיא :רקחמה תטיש

:רקחמה תייסולכוא

.האוש ילוצינ 84 הללכ
.(םישנ 31 ,םירבג 24) האוש ילוצינ 55 לע השענ םינותנה חותינ
:םינייאורמה תריחבל ויה םינוירטירק השולש
האושה תפוקתב הרשעה יאליגב ויהש ,םידוהי האוש ילוצינ .1
הדמשה וא/ו זוכיר תונחמב וא/ו תואטיגב ויה .2
האושב רומוהב ושמתשה וא ווח .3

:רקחמה ילכ

.חותפ יצח יפרגונתא ןויאר לש הרוצב וכרענ תונויארה .יפרגויב ןויאר
:אבה ןפואב ומייקתה תונויארה .ובתכותו וטלקוה תונויארה לכ
.םידיחי האוש ילוצינ םע ןויאר .א   
.האושה ילוצינ םהינש ,גוז ינב םע ףתושמ ןויאר .ב   
,(5- 3) האושה ילוצינ םירבח תוצובק םע ףתושמ ןויאר .ג   
.הנחמה ותואבו וטיגה ותואב ויהש     

:התייה תונויארה לכב יתלאשש תיזכרמה הלאשה
?"האושב רומוה לע רפסל וא ראתל ה/לוכי ה/תא םאה"
?"האושה תפוקתב ךייחל וא קוחצל ךל םרגש רבד לכ"כ רדגוה "רומוה"

.חותינ תומר שולשב וחתונ תונויארה
רומוה םיאטבמה תודוזיפאו םידגיה יתרתיא ןושארה בלשב .א
םינושה רומוהה יגוסו תויצקנופה - תוירוגטקל םתוא יתמאתהו   
. (1996 , 1984) ויז יפל   
יגוסמ דחא לכמ תודוזיפאו םידגיה 15 -כ יתמגד ינשה בלשב .ב
השולשל רמוחה תא יתרסמו תונושה תויצקנופהו רומוהה   
ןוחבל ושקבתה םיטפושה .ףוקיתל םייולת יתלב םיטפוש   
םידגיהה גוויס יבגל םהיניבל יניב המכסה תמייק הדימ וזיאב   
.תונושה תויצקנופלו רומוהה יגוסל תודוזיפאו   
םידגיהה תוחיכש לש יתומכ םוכיס יתעצב ישילשה בלשב .ג
יגוסל המאתהב ,םיזוחאבו םיטלחומ םירפסמב תודוזיפאהו   
.תונושה תויצקנופהו רומוהה   

:םיאצממ

תויצקנופה לכ תא אלימ האושב רומוההש רמול ןתינ
רומוהה לש היצקנופה תא אלימ אוה רקיעב ךא רומוהה לש
.ימצע רומוה היה דחוימב חוורש רומוהה גוס .הנגה ןונגנמכ


תויטסירומוהה תודוזיפאהו םידגיהה תוחיכש
םירפסמבו םיזוחאב ,תויצקנופהמ תחא לכב
םירפסמב םיזוחאב תויצקנופ
252
60
הנגה ןונגנמ כ"הס
118
47
ימצע רומוה
63
25
רוחש רומוה
41
16
הנגה ןונגנמ
30
12
לכוא לע רומוה
66
16
תינפקות היצקנופ כ"הס
38
57
תונוילע ךותמ רומוה
19
29
לוכסת ךותמ רומוה
9
14
ינפקות רומוה
48
12
תינימ היצקנופ כ"הס
25
52
ינימ רומוה
23
48
יגולוטקס רומוה
27
6
תיתרבח היצקנופ כ"הס
24
6
תילאוטקלטניא היצקנופ כ"הס
417
100
כ"הסלש םייטסירומוהה תודוזיפאהו םידגיהה ללכמ 60% - כ .1
לש היצקנופל וגווס ,(םנושלכ םיאבומה) םינייאורמה   
:םהמ .הנגה ןונגנמכ רומוהה   
ימצע רומוה םיאטבמה תודוזיפאו םידגיה 47% - כ   

ונחנאש המ לע ,ונמצע לע שממ ונמצע לע רומוה הברה היה..."
,ןכ ,החידב ונישע ,היצאוטיס לכמ טעמכ תרמוא תאז םישוע
ינא דיגא ינא םא ,יארת ?תרחא תויחל רשפא ךיא ,אל המל
ויהש יעדתש ,התמ תאש ינפל יתומת תא ,תומא ינא ,תומא
אלש ןוויכמ ,םהלש ןמזה ינפל הז ללגב ותמש םישנא הברה
"...םיחרכומ ונייה ,םמצע לע קוחצל ועדי
,ונשאייתה אל ןפוא לכב ,תורעשה תא ונל ורזגשכ ץיוושואב..."
"...תורעש םג ויהי ,היהי שארה םא :ונרמא
הרוצב ךכ-לכ אל ,הככ םתוא יתחקל ינאש הנושארה םעפה..."
היה הז ץיוושואב תורעשה תא ונל ורזגשכ ,ךכ לכ תלבוקמ
ךכ-לכ ךלה לכה ונאצי הז ירחאו תחלקמל ונסנכנ ארונ והשמ
ךכ-לכו ,םירבדה לש תועמשמה תא ונבה ךכ-לכ אלש ,רהמ
ודירוהש ירחאו בושחל וליפא הינש התייה אלש תוריהמב
,ןמזמ ןתוא יתרכהש ילש תורבח יתיאר םואתפו תורעשה תא
,תעדוי אל ינא ,קוחצל יתלחתה זאו ןתוא תוהזל היה רשפא-יא
קוחצל יתלחתה ינא זאו תוכורא תורעש ירחא וכב הברה וכב
היה אל דוע הז :יתרמא ?תקחוצ תא המ שארה לע תלפנ ולאשו
הרפסמ ,יתרמא ךכ ,ןכ ,ילש םייחב היה אל דוע ,םניח הרפסמ ,יל
ולכתסה םה ,תרכוז ינא םויה דעו ,ילש םייחב היה אל דוע םניח
יתייה ,ךתוא רפיס ימ :לואשל יתלחתה .יתעגתשהש ובשח ,ילע
אל השימ תא ,יתרמא ץראל-ץוחב ילש רפסה היה השימ ,הליגר
"...ולצא לבקתהל יתלוכי אל וליאכ ללכב יתיאר
,תומהבל ומכ היה הז תובכרל ונתוא וסחדש הזה בצמה לכ..."
םלוכ ,ץיוושואל ונאב קרשכ ,תבכרב ארונ והשמ היה הז
גרוסמ היה ןולחה היה רשפא יא והשמ תוארל ,ןולחל וצר
הרבח זא םיאצמנש הפיא תוארל יתיצר ינא םג ןטק ןולח
הצור ינא :יתרמא תוארל ךכ-לכ הצור תא המ :הלאש
ינא ,סיטרכ יל ןיאש ינפמ ןסיטרכה תא תוארל טושפ
"...הלעי אוהש יתמ תוארל הצור

רוחש רומוה םיאטבמה תודוזיפאו םידגיה 25% - כ   
,ןכ ונתאמ אצת הבהל הזיא וארתו ולכאת הרבח רמוא יתייהו..."
ונחנא םא ?המל ונתאמ אצת הבהל הזיא וארתו ולכאת ןכ
ונחנא ,הבהל ונל שי יכ ףרשיהל םינאמלזומל רוזענ םינמש
"...?הניבמ תא ,רוזענ
,םשוב םע ןובס לכוא םהמ דחאו השראווב םידוהי ינש םישגפנ..."
ןובס לכוא התא םואתפ המ ,השיומ :ינשה ידוהיה ותוא לאוש
,ןובסל יתוא וכפהי רבכ םא :רמוא אוהה זא ?חיר םע הזכ
"...ינחיר היהא ינאש תוחפל
בותכ המשו הפי דואמ הרמיא התייה ואנקריבב..."
לקשמ ותואב היה זא "יירפ טכאמ טייעברא"
הבוראה ךרד שפוחל אצנש ,"יירד םוירוטמרקב"
םוירוטמרקב ,תררחשמ הדובע .3 רפסמ םוירוטמרקב
"...תינמרגב םיזורח רצוי הז ,3 רפסמ

כן שמה היו הרבה בדיחות אחת הבדיחות הייתה כניסה דרך השער היא יציאה דרך הארובה
ואב ףסוי ידי לע ריוצ

,43 תנש ףוס לע ,בושאלפ לע תרבדמ ינא..."
.רבעשל תורבקה תיב לש חטשב הנחמה תא ונב
םשגב דקפמב ונדמעשכ יכ ,העווז לש םירבד הברה המש ויה
.םצע הזיא האצי םעפ אל זא ,םמחתהל ידכ ,םיילגרב ונקפדו
רבק לע ונעדי אל 'ךלש דוד הז ,ךלש אבס הז ,המ' :ורמא זא
.רוחש רומוה ןימ היה םג הז .םיכרוד ונחנא ימ לש
םינמרגה לצא הדובעמ שגרדל ינכש רזח הלילב םעפ..."
"...'יזוז תנויווג יה' ילא קעצ 'בוט ברע' םוקמב

הנגה ןונגנמכ רומוהה לע םידגיה 16% - כ   
,ונישע רבד לכמ .םידבאתמ ונלוכ ונייה רומוה ילב יארת..."
.דיגהל השק ..."לש םירבדמ ונקחצ ,קוחצ ונישע םיוסמ ןבומב
וליפא םדא-ינב ראשיהל ונל רזע הזש הז םצעב תנעוט ינאש המ
"...םיעורג יכה םיאנתב יתייה ינאש דיגהל הצור אל ינאו .םישק םיאנתב
םישנאלש ,הזכ רבד תויהל לוכי ללכבש יבשחת לא לבא..."
יתלב הז ,הריטאס וא רומוה היהי אל הלאכ תויצאוטיסב
"...תוננוגתה לש קשנ ןימ הזיא הז ,ירשפא
תסחיימ ינא המל יתוא ולאשו גרבליפשל יתוא ונייאר רשאכ..."
לכ וא לזמ וא תד דיגאש ובשח ילוא םה ,םייחב יתראשנש
הרוצב לכה תא יתחקלש ,רומוהה לע יתרמאו ,םירבד ינימ
,'ןטק דיקפת תקחשמ הפ ינא ,יל הרוק אל הז' הרוצב ,הקיחצמ
אל יתבשח קר ,רבד םוש יתבשח אלו םיסינ לע יתבשח אל ,ןכ
ינאש המ היצרופורפה הזש יתבשח וליאכ ,תוניצרב הז תא תחקל
םיבצמה תא יתלוכיש ,יל רזע הזש הזל תסחייתמ ינאו ,תנתונ
הרוק הז .הזחמ וליאכ הז .םייקסטורג רותב תוארל םישיבמה
קוחצהש תבשוח ינאש יתרמא .םינקחשה דחא ינאו הזחמב
אלא םייח ונחנאש המ הרוצב הז תא תחקל אלש רומוההו
.יל רזעש המ הז ,רחא והשמ ,תרחא הרוצ והשמל שיבלהל
רשפאש שפתנ אל הז .הזה ןמזה לכ דרוסבא היה הז יכ
.ונתאמ ושע םהש המ םישנאמ תושעל
"...ויה אלשכ םג ,קוחצל המ לע םיביטומ המדאל תחתמ ושפיח וטיגב..."

לכוא לע רומוה םיאטבמה תודוזיפאו םידגיה 12% - כ   
לכש ולאכ ויה זא הנגה ןונגנמ ןהל ונבש ,תוצובק ינימ לכ ויה..."
םויב תוטימה לע ראשיהל םיכירצ ויה םיטפצר לע ורביד ןמזה
המכו חמק המכ ,רכוס המכ ,תועידי וריבעה תוטימה ךרד ןושאר
היה אל םואתפו תומישר םימעפ הברה הרסמ ידי-לע תחא הז
םא ,הל הרק המ ולאש ףתתשהל התצר אל איהו חור בצמ הל
הגועה הל הפרשנש יל המדנ :יתרמא תעדוי ינא
:יתרמא זא ,םיבוצע דואמ ונייה ,ונל קיפסמ היה אל לכואה..."
איה דימ זא תלדגמ תיכוכז גישהל ונלוכי ול ,תחא ךרד שי
"...תלדגמ תיכוכז םיגישמ הפיא ונלש תונמה תא הלידגמ התייה

,םינייאורמה לש םייטסירומוהה םידגיהה ללכמ 16% - כ . 2
ואצמנ הלא םידגיה .רומוהה לש תינפקותה היצקנופל וגווס   
ברקמ םידיקפתה ילעב - םהינימל םיטננימורפה יפלכ רקיעב   
:םהמ .םידוהיה   
ינפקות רומוה םיאטבמה םידגיה 14% - כ   
רבע והשכיא ,הכנ תצק היהש דחא רוחב היה םש יתיא..."
תא המש ןיכמ היה אוה זא ,בושאלפב יאמב היצקלסה תא
.ונחחוש הככו ,(תושרבמ רוציל רעיש תנכהל ףירצב) תורעשה
(בושאלפ הנחמ דקפמ) טג ןומא תא המחלמה ירחא סופתא ינא םא'
ןטרס תחא לגרל :הככ ול קירזא ינא .וב לפטא ינא הפיא זא
אירבא ןטרסה םע לגרב לפטא .תפחש תצק היינשה לגרלו
.'ותוא רומגאש דע הככו לגרה התואל תפחשה תא ריבעאו ותוא
"...תוחידבה ויה ולא ,הככ

תונוילע תשגרה ךותמ רומוה םיאטבמה םידגיה 57% - כ   
,וסנכנ םהש הפיא םוקמ לכלו השראול וסנכנ םינמרגהשכ..."
םידוהיה' ,'ןיאריה ה'צייוד דנוא ,סואר ןעדוי' םירמוא ויה םה
ידוהיה תורבקה תיבל םיעיגמ םה הככו ,'המינפ םינמרגהו הצוחה
קוחרמ םייתניב .תבכרב םש היה ידוהי .תבכר העסנ..."
.םידוהי שפחמ ,לכתסמו .סא.סאהמ דחא אבש האור אוה
.השעש המ השע ,המש רתתסהו שומיש תיבל סנכנ רהמ אוה זא
.שומיש תיבב קפוד אוה ךכ-רחא .קדב ,קדב ,קדב ינמרגהו
,תלדה תא חותפל הצור םעפ דוע אוה זא .הנוע אל אוה זא
אוה זא .סא.סא :וילא קעוצ אוה זא .םיחתופ אל .קינסא.סאה
"...דבל לכאת ארחה תא ,אוה םוגרתה .ןיילעה סא קערד רעד :רמוא

לוכסת ךותמ רומוה םיאטבמה םידגיה 29% - כ   
הנחמב רתויב הלודגה האנקלו רתויב לודגה קוחצל אשונה..."
יתדמל (ץיוושואמ הלוצינ איה םג ,ותשא) הנממו (ץיוושוא)
,ארחה תא םיליבומש ודנמוק "ודנמוקסייש"ה היה ,םג הז תא
שומיש יתב ויה אל המש ירה ,האוצה תא ,יוטיב לע החילס
ויה ךכ רחאו תורובל םילשלשמ םיכלוה ויה הלא זוקינ םע
,םירטמוליק הז תא םיאיבמו הז תא םיפסוא ודנמוקסיישה םיאב
.םיקחוצ ונייה ונחנאו ,הזה רבדה תא ורגאש םוקמ םש היה
םירישעל םיבשחנ ויה םה לבא םיחירסמ ארונ ויה םה לכ םדוק
בהז ינישו בהזו םימולהי ןומה ואצמו וטטיח םש םה יכ רתויב
רשפא הז הנה ,ודנמוקהמ ואבש הלא הזב ןמזה לכ וטטיח םהו
יכה םימולהיה תא םיקרוז ויה ,קוחצלו תוכבל ,קוחצלו תוכבל
יכ םיידיה םע םילבוט ויה ודמוקסיישה ,ארחה ךותל םירקי
"...םחל-לכוא תנמ תונקלו הז תא רוכמל היה רשפא הז ליבשב

,םינייאורמה לש םייטסירומוהה םידגיהה ללכמ 12% - כ .3
:םהמ .רומוהה לש תינימה היצקנופל וגווס   
ינימ רומוה םיאטבמה םידגיה 52% - כ   
דאמ טעמ יטוראה טנמלאה תוחפ הברה לבא ,תוסג תוחידב םג ויה..."
אל טעמכ דבל םישנה לצא םירבג םע הנחמב היה אוה עיפומ היה
םהל היה אל ,םיבער דאמ ויהש םישנא ,הרצקב הז תא רמול
ויהש הלא ,תאז לכב בושח רתוי היה לכוא יכ ,שארב הקיטורא
תובבותסמ ןכ םג םהיניב ויה ,הלאכ ויה הנחמ לכבו ,םיעבש
תרבדמ אל רבכ ינא הנחמ לכב היה הז קפס ןיא תוסג תוחידב
םג לבא ,היה זוחא האמ הז המשש ,ץיוושוא ומכ הזכ הנחמ לע
םירחא זוכיר תונחמב
םרג ותוא יתעמששכ הזה רישה הפוקת התואב 17.5 תב יתייה..."
יתכנוח ינא תיבה ןמ תויוסגל הליגר יתייה אל יכ ,תרומרמצל יל
"...תויוסג ןומה םע ונשגפנ הנחמב ללכב ,בוט תיבב הבוט הדליכ

יגולוטקס רומוה םיאטבמה תודוזיפאו םידגיה 48% - כ   
.הז לע ובשיו תוטומ הז לעו רוב הזכ היה .םלוכל היה שומיש תיבה..."
,רוטנגא סעכוט וידר - R.T.A. - םש ונתנ הזל
.תימואלניב הלמ הז רוטנגא .תושדחה תא עדוויהל רשפא םשש
הרושב םיבשוי .השוב התייה אל וז R.T.A. ,ןכ .תונכוס הז היצנגא
וארק םג תינלופב .הזה שומישה תיבב לכה .תוחידב םירפסמו ,תחא
"...הרמא תחא השיא ,הלאי'זדייבופ ינאפ הנדיי - J.P.P. תרחא הזל
,45 יאמב 2 דע 43 ץרמב 13 היה הז הנחמל ונסנכנש עגרמ תעדוי תא..."
םיכרצה תא תושעל ,הרבחב ץחרתהל תויטרפ תורשפא םוש התייה אל
םג ינא המש ונרביד ,ונרפיסו המש ונבשי ,הרוש התייה זא הרבחב
, הנירטל ב היה ואנקריבב ץיוושואב ונלש הפק תיבה יתרמא יתקחצ תצק
"...לכה ,תופלחה ,היצמרופניא יפוליח ,תוליכר ,םש להנתה לכה

latrine
ץיוושואב הנירטלה


,םינייאורמה לש םייטסירומוהה םידגיהה ללכמ 6% - כ .4
.רומוהה לש תיתרבחה היצקנופל וגווס   

זא דוביאל ךלה דדוב ,הצובקב תויהל בושח היה לכ תישאר..."
םע דחי ,הלימ וקרז הפ זא ,הקימאניד וזיא התייה םג יאדוב
"...קוחצל לוכי אל דבל םדא הז םג היה זא ,תידדהה הרזעה
וטיגב היה הז םא בושח אל הזו םישנא םע תייהש עגרה ותואב..."
,םע יח התא דימת ירה טקשה לש עגרב ,ץיוושואב וא הנחמב וא
רומוה שוח ול שיש ימ זאו יח התא ,דבל אל התא ,םישנא ןיב התא
רומוה וא רוחש רומוה הז םא ,רומוהב אטבתי המש םג אוה זא
,דחא הרובח לכב שי דימת היה ,היה תעמוש תא ,ונשי הז ,ליגר
אוהש סופיטה שי דימת שי ,אל וא המחלמב הז םא ,בצמ לכב
ונקחצ .שפיטהו םכחהו ,בוצע רתוי אוהש סופיטהו חמש רתוי
חטב ,הלאש הזיא ,םיקחוצ םלוכש ומכ ,חטב ,ינשה לע דחא
,םויה ומכ ,ךיא דועו תרמוא תאז ,חטב ,םישנא הז ,וקחצש
"...םירחא םירבד ויה זא לבא

,םינייאורמה לש םייטסירומוהה םידגיהה ללכמ %6 - כ .5
.רומוהה לש תילאוטקלטניאה היצקנופל וגווס   
תיריטאס תרוקבו קוחצ הברה לש ךרדב תאז ושע םידוהיה..."
הלאכ תודוסי הברה הליכמ שידיאה תפשו ,םמצע ןיבל םניב
םתועמשמ תא ועדי םידוהיהש םייוטיבב
ךותב לבא ,וטיגל ץוחמ רבעש םארט היה , םארט היה אל וטיגב..."
םע םארט ומכ ןימ ונגרא םה ,רלהו ןוק םידוהי ינש ויה וטיגה
,הקרלהנוק הזל וארק םיסוס םע ןורק ומכ הארנ הז ,םיסוס
םיניכ ןומה ויה השראו וטיגב .רלהו ןוק ויה םילעבהש הז ללגב
תא גישהל דואמ השק היהו סופיטמ ותמ םישנא תמניכהמו
.סופיטמ ותמ ןומהו תאזה הלחמה דגנ ןוסיחל הזה בויסנה
יקסבצרק ןאי ,ירוטסיה ןמור לש רפוס ,עודי דואמ ינלופ רפוס שי
chata za wsia תינלופב הז ,"רפכה ירוחאמ התקב" ןמור בתכש
לקשמה לע ,וטיגה לש םיבשותה ושע המ "רפכל רבעמ תיב" הז
תינלופב עמשנ הז chata ze wsza הזכ ןורק לכל וארק הזה
,ןטק ירפכ תיב הז ,איה תועמשמה לבא רבד ותוא טעמכ
הניכ םע התקב הזו
םישנאה םה ימ ,אמיא :לאוש דליהו ,דליל לכוא תנתונ אמיא..."
,סא ,סא :תרמוא אמיאה זא םלועב עורג יכה ימ ,םיעורג יכה
:רמוא היה לכוא הזיא והשימל ןתנ והשימש םעפ לכ דניק ןיימ
"...(ילש דלי לכאת ,לכאת) דניק ןיימ סע ,סע

:תוירקיע תונקסמ

:םיטקפסא המכב תוארל ןתינ הז רקחמ לש ודוחיי תא
.הכ דע רקחנ אל ךכיפלו ובאט היה האושב רומוהה אשונ .1
אשונ לע םילאשנ האושה ילוצינש הנושאר םעפ וז   
."האושב רומוה"ה   
אוהש םושמ ,ךמסמ לאכ ףסאנש רמוחה לא סחייתהל ןתינ .2
.םינייאורמה - האושה ילוצינ לש ,יטנתוא ימצע יוטיב לש רצות   
םיחתפמ םתוא םיכרדה תנבה תא רישעמ הז רקחמ .3
.רתויב םירבגומ הקע יבצמ םע דדומתהל ידכ ,םישנא   
,האושה ומכ רתויב םירבגומ הקעו ץחל יבצמב םג .א   
,תודדומתהל יעצמאכו הקע תיחפמכ רומוהה שמיש     
.םתודע יפ-לע ,םינייאורמה האושה ילוצינ לצא     
,םויא לש ינוציק בצמב ואצמנש םינייאורמ לצא .ב   
.קוחצל תולקב וכפה ןוצר תועיבשו החמש     
אקווד םעפ אל וקחצ ,םינייאורמה האושה ילוצינ .ג   
המיא יאלמ םיעוריאלו היצאוטיסל םיפתוש ויהשכ     
.תוומהו לבסה ינפ לומ ודמעשכו     
,תרקחנה הייסולכואה לצא אלימ האושב רומוהה .ד   
אלימ אוה רקיעב ךא ,רומוהה לש תויצקנופה לכ תא     
ימצע רומוה תועצמאב ,הנגה ןונגנמ לש היצקנופה תא     
.הקע יבצמב ידוהיה םעה לש וינייפאממ ,רוחש רומוהו   
ינפל רומוה שוח ילעב ויה ,םינייאורמה - האושה ילוצינ .4
.םתודע יפ-לע ,םויה דע רומוהה שוח תא ודביא אלו האושה   
הנחמ וא/ו וטיג - םוקמל רושק היה אל רומוהב שומישה .5
.רומוה שוח לעב ךתויה תדבועל אלא - הדמשה/זוכיר   
ןפואב תועווזה לדוג תא תיחפה אל רומוהב שומישה .6
רשפיאו יביטקייבוס ןפואב ןתוא תיחפה אוה .יביטקייבוא   
.האושה ילוצינ ווחש תויארונה תויווחה םע דדומתהל   
אב רומוהב שומישה ,תודוזיפא רואיתו םידגיהל ףסונב .7
,םייטסירומוה םיריש :םינוש עבמ יעצמאב יוטיב ידיל   
.תורוטקירק ירויצו ,םינוש םיעפומו םייריטאס םיטרבק   


compitition

ןיזרט וטיג ,ילקסל ךירא ידי לע ריוצ "תורחת"


:תיעוצקמ הקיתא
.רקחמה תרטמ הרבסוה םינייאורמל .1
.ומסרפתיו ובתכותי ,וטלקוי תונויארהש רמאנ םינייאורמל .2
.רקחמב ףתתשהל ומיכסה םינייאורמה לכ .3
ךתודעש ןיינועמ ה/תא םש הזיאב" :ולאשנ םינייאורמה לכ .4
,דבלב יטרפ םשב ,אלמה יתימאה ךמשב :רקחמב עיפות   
."והשלכ רחא יוניכב וא יודב םשב   
.םמשב עיפות םתודעש ושקיב םינייאורמה לכ


היפרגוילביב

.ביבא-לת תטיסרבינוא ,סוריפפ .תוישיאו רומוה .(1996) .א ,ויז
יל ובתיכ תובוגתל
mailostrower
 
ostrower

**** םירצוי תויוכז ©****
רבורטסוא היח ר"ד רושיא אלל םלצל וא קיתעהל ןיא