תינפקות היצקנופ


aggression

לש בחר ןווגמל רתויב יללכ חנומ איה תונפקות
.'וכו תוניוע ,הפקתה תוללוכה תולועפ
לש םייביטקניטסניאה םיפחדל תכייש תונפקות
תולועפ ןתואל תשמשמ איה בורל .םדאה ינב
.לוכסת וא דחפ ןתוא םיעינמ יכ חינהל רשפאש
םילולע הכותב תונפקות ייוטיבש תעדוי הרבח לכ
תרסואה םיקוח תכרעמ תמייקמו ,ימינפ סרהל םורגל
יוצרש תעדוי הרבחה ,תאז םע דחי .תונפקות ייוליג לע
.התוא תונכסמ ןניאש ,הז ףחד לש ויוטיבל םיכרד אוצמל
תונפקות רורחשל םינונגנמ המצעל תבצעמ הרבח לכ ךכיפל
הבש םיכרדה תחא ."ץחל ימותסש" ןיעמ ,תלבוקמ ךרדב
. (1996 ,ויז) רומוהה הניה תונפקות ייוטיב הרבחה תרשפאמ
:תללוכ רומוהה לש תינפקותה היצקנופה
תונוילע תשגרה ךותמ רומוה .א
לוכסת ךותמ רומוה .ב


superiority

agression

intelect


continue
ישארה ףדל הרזחback