םימתכמ


phrase


honor
fools
fools
education
friends
light
phrase
phrase
phrase
phrase
phrase
phrase
לרב-תיב תללכממ יקסביינפ הקברל הדות
:םיאבה םימתכמה תחילש לע

thinking
discovery
time
change


continue

ישארה ףדל הרזחback