היפרגוילביב


book
.סמ ןבואר :םילשורי .קוחצה (1981) .ה , ןוסגרב
.ביבא-לת תטיסרבינוא ,סוריפפ .תוישיאו רומוה .(1996) .א , ויז
.ביבא-לת תטיסרבינוא ,סוריפפ .תוישיאו רומוה .(1984) .א , ויז
.וידחי :ביבא-לת .רומוהה לש היגולוכיספ . (1981) .א ,ויז
   Ausubel, N. (1948). (Ed.). A Treasury of Jewish Folklore. New York. Crown Publishers.
   Chapman, A.J. (1973). Funniness of jokes, canned laughter and recall performance. Sociometry, 36, 569-578.
   Eilbirt, H.(1987). Jewish Humor: The Logic of Jewish Humor. International Humor: World Humor and Irony Membership Serial Yearbook. (whimsy VI, 178-180.
   Dershowitz, A. (1991). Chutzpah. Boston: Little Brown & Company.
   Freud, S. (1905). Jokes and its relation to the unconscious. Leipzig: Deuticke.
   Freud, S. (1928). Humor. International Journal of Psychoanalysis, 9, 1-6.
   Hobbes , T. (1650, 1969). Human Nature, London: Cass.
   Kostler, A. (1964). The Act of Creation. London: Hutchinson.
   Lefcourt, H.M., & Martin, R.A. (1986). Humor and Life Stress: Antidote to Adversity. Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg, Tokyo, London.
   Martineau, W. (1972). A model of the social function of humor. In J.H Goldstein & P.E McGhee (Eds.), The psychology of Humor. (pp.101-125). New York: Academic Press.
   Monro, D. H. (1988). Theories of Humor. In L. Behrens & L. J. Rosen, (Eds.). Writing and Reading Across the Curriculum. Glenview, IL: Scott, Foresman & Company,. 349-55.
   Morreall, J. (1987). (Ed), The Philosophy of Laughter and Humor. Albany, State University of New York Press
   Nerhardt, G. (1976). Incongruity and funniness: Towards a new descriptive model. In A.J. Chapman & H.C. Foot (Eds), Humor and laughter: Theory, research and applications. (pp.55-62). London: Wiley.
   Neuendorf, K.A. & Fennell, T. (1988). Social facilitation view of the generation of mirth reactions: Effects of a laugh track. Central States Speech Journal, 39 , pp.37-48.
   Nilsen A. (1986). We Should laugh so long?. School Library Journal, 33, 3 ,30-34.
   Obrdlik, A. (1942). Gallows Humor: A sociological phenomenon. American Journal of Sociological, 47, 709-716.
   Oring, E. (1983). People of the joke: On the Conceptualization of Jewish Humor, Western Folklore, 42, 4, 261-271.
   Piddington , R. (1963). The psychology of laughter: A study in social adaptation. New York: Gamut Press.
   Rapp ,A. (1949). A Phylogenetic Theory of Wit and Humor", Journal of Social Psychology, 30, 81-96.
   Reik, T. (1962). Jewish Wit. New York:Gamut Press.
   Selye, H. (1974). Stress Without Distress. New York, NY: Lippencott and Crowell.
   Spencer, H. (1860). The physiology of laughter. McMillan's Magazine, 1, 395-402.
   Suls, J.M. (1983). Cognitive processes in humor appreciation. In P.E. McGhee & J.H. Goldstein (Eds.), Handbook of Humor Research, 1, (pp.39- 58). New York: Springer-Verlag.
   Rosenberg, B. & Shapiro, C. (1958). Marginality and Jewish humor. Midstream, 4, 70-78.
   Rutter. J. (1997). Stand-Up as Interaction: Performance and Audience in Comedy Venues. University of Salford Institute for Social Research Department of Sociology. Submitted in partial fulfillment of the requirements of degree of Doctor of Philosophy.
   Sultanoff, S. (1997). Creating Resilience through Humor. Therapeutic Humor, 5, 1-3.
   Sultanoff, S. (1995). Using humor in crisis situations. Therapeutic Humor, 9, 1-3.
   Sultanoff ,S. (1994). Exploring the land of mirth and funny; A voyage through the interrelationships of wit, mirth and laughter. Laugh It Up. Therapeutic Humor. July/August, p. 3.
   Thorson, J.A. (1985). A funny thing happened on the way to the morgue: Some thoughts on humor and death, and a taxonomy of the humor associated with death. Death Studied 9, 201-216.


continue

ישארה ףדל הרזחback