רוחש רומוה .ב


black

,ונלוכ לצא דחפה יררועמ םיאשונה ללכמ קחוצ רוחש רומוה
םילקתנ ונא תובר םימעפ .דועו ,תומחלמ ,תולחמ ,תוומ
,םהב דומעל ונל היה השקש תומוקמב רוחש רומוהב
חתמהו הדרחה לש םיטנמלאהמ תיחפהל וניסינ אלמלא
המחלמה הניה ילוא רתויב תטלובה אמגודה .םהב םירושקה
המחלמה תועווז תא לוטיל חילצמ רוחש רומוה .היתועווז לע
רוחש רומוה .קיחצמו ךחוגמ רבדל ,היינש רירבשל ולו ןכפהלו
,תיטמוארטה היווחה תא תורישי ווח אלש םישנא דיחפמה ,הז גוסמ
.םרשב לע הב וסנתהש הלא יבגל דודיע לש היצקנופ אלממ
םייניצר םירבדל תיניצר אל תוסחייתהב םמצע תא םידדועמ םה
.העווזה תא םילרטנמו ,ץקועה תא םהמ םיאיצומ ךכ ידי-לעו רתויב
תורמל יכ ,םהל םתוארהב םהירבח תא םידדועמ םג םה וז ךרדב
דודיעה לש הז טביהב .קוחצל וליפאו ךייחל ןיידע רשפא ןוסאה
.יגארטה בצמה םע תודדומתה קוזיח םושמ שי ימצעה
איה יונישל ןתינ ןכש המ .תונשל ןתינ אל הרמה תואיצמה תא
הסיפתל תמרוג ,הנוש תוסחייתה .תואיצמ התואל תוסחייתהה
,יטמוארט בצמ לש הסיפת .תונוש תויוגהנתהל הליבומה
םלוע תריציל ליבוהל הלולע ,םינוא רסוח תשוחתב הוולמה
סחייתמ רוחשה רומוהה .םדאה עקוש וכותלש יתואיצמ יתלב
לטבל הסנמ הניא וז היזטנפש אלא .היזטנפ ךרד יטמוארט בצמל
.התרוצ תוויע לש ךרדב התא דדומתהל תפאוש אלא ,תואיצמה תא
,השענש תוויעה ףא לע ,בוצעה טנמלאה םייק רוחש רומוהבש ןוויכמ
רומוהל םיביגמ בורל .שממ לש קוחצל םרוג אוה ןיא ללכ ךרדב ירה
,האנהה םע דבב דבש איה ךכל הביסה .רירמ םיתעל ,ךויחב רוחש
.(1984 ,ויז) רוחשה רומוהה תא ביכרמה בוצעה טנמלאה ונילע לעופ
תוומה רומוהש דועבש ןעוט (Thorson, 1985) ןוסרות
.ףסונ והשמ םג אוה וללה םירבדה לכ קפס אלל אוה
עיצמ אלא ,הנגה ןונגנמ קר רומוהב האור אל אוה
ךרד איה רומוה .הפקתה ןונגנמכ וב שמתשהל ןתינש
.תוומה גשומ לע הפקתהל עיגהל לוכי טוידהה הבש תחא
םישפחמ ונא ,ונפוס לע קוחצ תועצמאב תוומה תלקהב
,םלשומ אוה ןיאש וליפא הטילשל יעצמא חיוורהל
,תומל םיבייח ונלוכש תורמל .טלשנ יתלבה לע
.תוומה ךאלמ לע קוחצל תורשפאה תא תוחפל ונל שי
תא םיכפוה ונא ,בושח יתלבל ונלש ונתומ תא ונכפוהב
,םייניש םע הנגה ןונגנמ הז .תובושח תוחפל תותימה לכ
םירחא םימוחת ינש לש הגרדל רומוהה תא הלעמה
.היגולואיתו האופר ,תוומב טולשל םיצמאתמה
המ םג אוה ,תודדומתה ןונגנמ קר וניא רומוה
ךכיפלו קשנ ילכ ,רמא (Obrdlik, 1942) קילדרבואש
תא שיחכהל רשפא יאש דועב .הטילשל יעצמא
תובישח תא שיחכהל רשפא ,תוומה לש תואיצמה
ונא וישכע תוחפל ךא תומנ רחמ .תוומה תואיצמ
לש השחכה וז ןיא .חומשלו תותשל לוכאל םילוכי
,םייחהמ קלחכ תוומה לש ותואיצמ תלבק ,אלא תוומה
.עשעשמ ,םייחב םירבדה ראש ומכו
,תורחאה וניתושלוח לע קוחצל םילוכי ונאש ומכ
.תומל םיכירצ ונאש הדבועה לע קוחצל םילוכי ונא
לככ םועז ,הטילשל יעצמא ונל ןתונ םגו ונילע ןגמ הז
.ונתומ לש הבשחמה לע ,היהיש


black
black


continue

ישארה ףדל הרזחback