רומוהל קוחצה ןיב רשקה


laughter


תרדגהל סחייתמ "קוחצ" גשומה .תילסרבינוא הנוכת אוה קוחצה
לוכי ךא רומוהה תיווח תא הוולמ ללכ-ךרדב קוחצה .תיסיפ תוליעפ
ינש ןיב שומישב ןיחבהל השק וז הביסמ .רומוה אלל שחרתהל
."יטסירומוה"ו "קיחצמ" םהימאותב וא ,םיגשומה
תודגונמ תועד הברה ךכ לכל המרגש תישונא הבוגת ןיאו טעמכ
.קוחצב תוקסועה תודובעב ואצמנש ומכ
.שגר ךירצמ קוחצהש רמא (Grieg, 1923) גירג
ותביבס איה תושידאהש (Bergson, 1911) ןוסגרב ןעט ותמועל
."שגרהמ לודג ביוא קוחצל ול ןיא" .קוחצה לש תיעבטה
קחוצש דיחיה םייחה לעב אוה םדאהש ןעט (Hazlitt, 1910) טילזייה
.םיפוק לצא םג קוחצב ןיחבהש ןעט (Darwin, 1872) ןיווראדש דועב
םאש ואצמ (Panksepp & Burgdorf, 1998) ףודגרובו פסקנאפ
תוצייצמ ןה ,ראווצה סיסב דיל ןתוא םיגדגדמו ןבג לע תודלוח םיחינמ
קוחצ הניה וז תישגר הבוגת .תושגרתמו ריוואב ןהילגרב תוטעוב ,דימ
.םיקנויה לכל ףתושמ ילואש תיביטימירפה ותרוצב
אלא דבלב רומוה ונניא קוחצש ןעטש (Provine, 1996) ןיבורפ
.יתרבח רשק םג
,םיעימשמ םדא ינבש תולוק םיעמוש ונא קוחצ םיעמוששכ
,רתויב תיסיסב תיתרבח הגרדב תישונא תוגהנתה וז
.תוחידבל הבוגתכ םיעימשמש קוחצל דוגינב
יביטינגוק םרוג תלעב תרחואמ תוחתפתהל ךייש רבכ הז קוחצ
.הפשהו רובידה תוחתפתה ירחא הברה חתפתהש ינושלו
.יביטימירפו םודק והשמ םיאור קוחצ םינחובשכ
,תוחידבמ קוחצ ,קוחצ לש רתוי תינרדומה הסרגה לע לכתסנ םא
.הנורחאה הפוקתל ךיישו יביטינגוק ינושל והשמ הז ירה
תינומדק הבוגת תחקל לגוסמ ,ןיבורפ תכרעהל ,ישונאה חומה
.יליעה חומה רוזאב םידבועמה םיפסונ םירושיכל התוא חתפלו
יוטיבה אוה קוחצהו ,םילבסנ יתלב ויה םייחה רומוהה אללש החנהה
ותנעטש (McDougall, 1922) לגודקמ ידי-לע הפקתוה ,האנהל
.הכופה טבמ תדוקנ לע הנעשנ
יתלב ןרקיעב ןה קוחצה ררועתמ ןהב תויצאוטיסש ןעט לגודקמ
תומיענ יאל וא ןוצר תועיבש רסוחל ונל תומרוג ויהו תומיענ
.ןהילע םיקחוצ ונייה אל םא
יגולויזיפ ןוחטב םותסש ,תולגתסה לש יגולויב ןונגנמ הווהמ קוחצה
.םייתרבח םיסחי לש תסוו ,יגולוכיספ עושעש
:"קוחצה סכודרפ" לע עיבצה (Kostler, 1964), רלטסוק
המרב יוריג ובש דיחיה יתריציה חטשה אוה קוחצ
תיביסמ הבוגתל איבמ ,תיתבשחמ תובכרומ לש ההובג
.יגולויזיפ סקלפר לש המרב
םיאצומ החידב לש התעימש ךילהתב םיררועתמה תושגרה
סקלפר לש דיחיה דיקפתה רלטסוק ירבדל .קוחצב םנקרופ תא
ןקרופ אצומ וניא רשא ,ףדוע רוריע לש ןקרופ אוה קוחצה
.תרחא ךרדב
תחא אוהו קוחצל רושק רומוהש םיכסמ (1996 ,1984) ויז
קוחצ לכ אל .הדיחיה הביסה אל ךא ,קוחצל תוירקיעה תוביסה
.רומוה אל הז ,קחוצ התאו ךתוא םיגדגדמ רשאכ - רומוהמ עבונ
תוארל תוסנל איה ,רומוה והמ ןיבהל ויז תעדל רתויב הבוטה ךרדה
תונושה תוירואיתה עודמ תוביסה תחא וז .םדא ינב קיחצמ המ
.רומוהב רשאמ רתוי ,קוחצב ןבורב תודקמתמ


continue
ישארה ףדל הרזחback