הנגה ןונגנמכ רומוהה


defenceחתממ רורחש לש םייגולויזיפה םייוטיבה דחא אוה קוחצה םא
,קוחצל תירקיעה הביסה אוהש ,רומוהב תוארל ןתינש ירה ,הדרחו
וז ךרדב .הדרחו חתמ ונל תומרוגה תועפותה םע תודדומתה ךרד
ןונגנמ ותויה :ולש תויזכרמה תויצקנופה תחא תא רומוהה אלממ
םיכפוה ונא ,םידיחפמ םירבד לע קוחצל םילוכי ונא םא .הנגה
, (1984 ,ויז) תוחפ םידיחפמל םתוא
ומצעמ ךסוח םדאה ;איה (Freud, 1928) דיורפ יפל רומוהה תיצמת
תא לטבמ ,החידב תרזעבו ול םורגל היה לוכי בצמהש טקפאה תא
לש גוס אוה רומוהה ,ךכיפל .ותושחרתהל תילאנויצומאה תורשפאה
תויהל ילבמ םישק םיבצמב דדומתהל םישנאל רשפאמה הנגה ןונגנמ
היצמילבוסה ומכ ,רומוהה .תומיענ יתלב תויצומאמ םימומה
רשאמ רתוי תיביטפדא תוכיא לעב הנגה ןונגנמ ונה ,םזיאורטלאהו
רעצמה טקפאה תורמל האנה גישהל יעצמא אוה .תינגותפ תוכיא
.ונממ תאז ענומה ביאכמהו
ףקותב ןעוטו לבס תווחל ברסמ םדאה ,דיורפ רמוא ,רומוה יחנומב
ןורקע תא חצנמ גנועה ןורקע .יתימאה םלועה דגנכ וגאה קזוחל
.תויפשה לע רתוול ילבמ תאז לכו ,ותומלש לע רמוש וגאה ,תואיצמה
ןיבמ הובגהו ,ךרע תרקיו הרידנ הנתמ אוה רומוהה דיורפ יפל
.הנגהה ינונגנמ


life


:תוירקיע תוינייפוא תורוצ יתש ,הנגה ןונגנמכ רומוהה לש היצקנופל
ימצעה רומוה .א
םודרגה רומוה ,רוחש רומוה .בcontinue
ישארה ףדל הרזחback