ךוניחב רומוה


book


הרומה דימת אוה לבא קדוצ דימת אל הרומה


םידימלתה תענהל םורגלו ץרמ חיפהל לוכי התיכב רומוה
היגטרטסא וניה רומוהה .רתוי תיביטקפא הרוצב הדימלל
םומינימל תיחפהל לוכיו חתמ יבצמ רורחשל חוכ תאלמ
םינהמ הארוהלו הדימלל םרוג םג אוה .תוגהנתה תויעב
תפכיאש וידימלתל רדשמ רומוהב שמתשמה הרומ .רתוי
המל ,דוגינב .םתכרעהל הכוז הרישי האצותכו ,םהמ ול
רומוהב שומישמ האצותכש ,םירבוס םירומה תיברמש
.תחפי םהידימלת יניעב םכרע
,םירומ הברהל חונ אלו השק תויהל לוכי עשעשמ תויהל
.התוא דומלל יאדכש הקינכט וז ךא
.ךמצע תא ץיחלת לאו חירכת לא עגרה
.תישעש םיישפיט םירבד לע ךידימלת םע קוחצב לחתה
ךכל םרוגו םדא-ינב םה םירומ םגש םידימלתל ריכזמ הז
.תויועט וב תושעל חוטב םוקמל תויהל תכפוה התיכהש
.תוגהנתה תויעב תוחפ שי ,חוטב השיגרמה התיכב
לוכי קוחצה .חתמה תא ררחשל רזוע ךידימלת םע קוחצ
,םיילילש תושגר םע דדומתהל םידימלת רפסמל רוזעל
אל המ רבדב ברועמ דימלת רשאכ .רתוי תמלוה הרוצב
תוטועפ תוביסמ וא הבשחמ רסוחמ האצותכ ,השעש יוצר
,וביל תמושת תא בסהל הלוכי המיענ החידב ,תורחא
.שושחל הממ ול ןיאש השגרה ול תנתונ איה ןמז ותואבו
ךתבוגת תא ךירעמ אוהש ןמיס איה ולש קוחצה תבוגת
היהי אוהש תילולימ אל החטבה וז .ךתנווכ תא ןיבהו
:אמגודל .האבה םעפב רתוי ריהז
תא וניבתש בושח" ורמואב ורועיש תא םייסמ הרומ
"רחמ וב ךישמנ .הזה בושחה אשונה
?"םיחרכומ ונחנא ,יוה"ב ביגמ םידימלתה דחא
לכש האורו התיכה ידימלת ראשל טבמ הנפמ הרומה
ךיא ןיבמ וניא אוה .ביגמה םע םיהדזמ םידימלתה
ןיימדמ הרומה .םתוא ןיינעמ אל בושח ךכ-לכ אשונ
וידימלת ינפל הצרמ אוה הב ,הרוטקירק ומצעל
.םירחונו םינשי םהשכ
םידימלתל רמא אוהו ומצע לע קוחצל ול םרג הז יומיד
הבישח לע תונטק תוצובקב ןויד םייקנ רחמ ,רדסב"
השולשב טטהלמו ספטס םכינפל דקור ינא דועב תיבויח
.ירומוה תויהל קר קיפסמ אל ךא ,בושח רומוהה ."םיריג
.שדחמ ותוא ןגראלו ורועיש תא קודבל בייח הרומה
ףיסומ רומוהה .ןיינעמ רועיש םוקמב וניא רומוהה
.ןייניעל
ולש ירומוהה שוחה ,יוארכ ורועיש תא ןיכה אלש הרומ
.םהינש תא בלשל הרטמה .הדימלל אל לבא האנהל םורגי
סחייתמ הרומה רשאכ .םלוכל חתמ תמרוג התיכב היעב
םידימלתהו ,תמלענ וז היוצר יתלב הדרח ,תולקב בצמל
.הטילשב הרומהש בוש םישיגרמ
רומוהה ,םיזגרתמ ונא רשאכ .רומוהב תורחתהל רשפא יא
לומ םיבצינ ונא רשאכ .בצמה תא שדחמ ךירעהל ונל רזוע
ונמצע תחיקל יא .עגריהל ונילע ,התיכב יתוגהנתה רגתא
הסנת .התיכב תוגהנתה תויעב התיחפמ ,הרתי תוניצרב
,התיכב בצמה תא האור היה יבסוק ליב ךיא ךל ןיימדל
.עגריהל תרזוע הנוש הביטקפסרפ .ךמוקמב היה ול
הברה הז ,חתמ יבצמב ,םיענ תוחפל וא עשעשמ תויהל
רוציל הלוכי הטעומ תוטתשה .םיבשוחש הממ לק רתוי
ארונ חטב םתא" ומכ הלאש לשמל .רתוי המיענ הריווא
"?הנוכנה הבושתה יהמ ?רדהנ הרומ ינאש וא םימכח
ךויח הלעמ הז תאז לכבו ונעי םה המ ונלוכל רורב
.םלוכ יתפש לע
תדבוע אל התיכה וב יתייעב בצמב םילקתנ ונא רשאכ
בצמב ונמצע תא עגרל תומדל חילצנ םא ,וניפיצש יפכ
.םאתהב ביגנ םג ,ולהק תא עשעשמה ןציל - קיחצמ
.םיאתמ וניא קוחצה םיתיעל
הרומה ,תיביטקפא תיטסירומוה הרוצב התיכ להנל ידכ
.רחא והשמ הסנ ךלוה אל הז םא ,תוריהמב ביגהל :ךירצ
תייעב תרמוחב יולת ,יביטקלס ןפואב רומוהב שמתשהל
.תוגהנתהה
.התיכב שמתשהל ןתינ רומוה לש םיוסמ גוסב קר
,עגופו בילעמ ,יטסקרס וא יניצ אוה רומוהה םא
ונא םא םג .םאתהב הבוגת לבקתש ריבס יוכיס
ןיידע ,תאז גופסל ןכומ םיוסמה דימלתהש םיבשוח
יתמ םידימלתה ראש ברקב הדרח ררועל לוכי הז
.ךתפקתהל ןברוקה תויהל עיגי םרות


:התמכסהבו ילט לש הירבדמ
העיגה התכלש תבשוח ינא ,התנתשה יתשיגש עגרהמ"
תורמרוממ םינפ םע אל רבכ :ןיטולחל תרחא ילט
תכלל' לש השוחתה םע אל רבכ ,ץחל תונירקמש
םע אלא ,'היהי היהיש המו' ,'התייבה רוזחלו דמלל
עגור תונירקמש תוכייוחמ םינפ םע ,בוט חור בצמ
רוזעל ילש ןוצרה תא תורדשמש םינפ םע ,תונלבסו
,םידימלתהו .םהמ ילש תויתפכיאה תאו םידימלתל
יל ורמא וליפא םהו הזה יונישל בל םימש ,רומאכ
.'םויה ךל שי בוט חור בצמ הזיא ,ילט' :םעפ אל
.'הככ ינא דימת ,תרמוא תאז המ' :יתבשה ינא זא
:ובישה דחא הפ ,םלוכ זא
'תקחוצ אלו תינבצע תא םימעפל ,ןוכנ אל'
:יתינע זא
.'בוט חור בצמ לע רומשל לדתשא ינא ,אבהל ,בוט'
יל ןתנ הז ,רומוהה לע ךלש רמאמה תא יתארקשכ
םגש ,רומוה ילש םירועישל סינכהל דציכ תונויער
ולו הסניש רומוה .ול הפתוש היהא ,הרומכ ינא
'הקיטמתמ' הלימהמ עבונש ץחלה תא ךכשל טעמב
רועישב ,לשמל .ןוכיתב הזה עוצקמה תובישחמו
לע יתדפקה אל ,חולה לע ןבלמ יתרייצשכ ,וגירט
:קעצ םידימלתה דחא זא ,תוליבקמו תורשי תועלצ
'ןבלמ ומכ הארנ אל שממ הז'
'וסקיפ אל ינא ,תושעל המ' :יתרמאו יתכייח זא
םה ,ןכמ רחאל רשי ךא ,ינא םגו הכייח התכה לכ
,תנווכתה המל קוידב יתנבה זאו ,דובעל וכישמה
תויהלש יתדמל .תאז עצבל יתחלצהש יתחמש כ"כו
רתוי הברה הז חתמ יבצמב ,םיענ תוחפל וא עשעשמ
.הלחתהב יתבשחש הממ לק
תא יתיווחש ינפל ,ךלש רמאמה תא ימצעל יתארקשכ
ןבומו ןוכנ לכה' :ימצעל יתרמא ,הנושארה תוסנתהה
ךיא וא ,הז תא םישוע ךיא לעופב ,תיטרואית המרב
?הז תא השוע ,יתשכרש םילכ טעמב ,יבצמב ,ינא
."הקיטמתמ ילצא םידמולש השיגרמ ינא ,תעכ


:התמכסהבו תלייא לש הירבדמ
ךכל הדע ינאו (....ידמ רתוי) םינש הברה רבכ הדימלת ינא"
.עוצקמה תבהאל ןכו עדי תרדחהל תנייוצמ ךרד אוה רומוהש
םהימודו תומוארט םע דדומתהל םג רזוע רומוה ןכ ומכ
תובותכ תוחידב לע תרבדמ אל ינאו ללכב םייח ךרדכ בוטו
רתויב בוטה רומוהה אוהש יעבטו חלוק רומוה לע אלא שארמ
הרומו םדא ןב לכל אלש דיגהל בושח .ימעטל רתויב קיחצמהו
םג רשפא בוט ןוצר תצק םע ךא קיחצהל תלוכיה תא שי
...רבגתהל הזה לושכמה לע
םכלוכל בוט םוי
"!םיבוט םייח ךשמהוteacherintel


continue

ישארה ףדל הרזחback

ךויחב ךוניח