רבד ףוס


laughter.םיצחל רורחשל ילאידיא יעצמא אוה רומוה
.תפייעמו תקחוש ,הציחלמ הארוהה תדובע
,ונדימלת לעו ונילע לקהל לוכי רומוהב שומיש
הארוהה תא ךופהלו ,וללה םיצחלהמ ררחתשהל
עדנ םא ,םינהמ דומילו הארוה ןכאו .הנהמ רבדל
ונא דומילהמ ונהיי ונדימלת םא .הלאכשל םכפהל
הארוההמ הנהנ ונא רשאכ ,ךפהלו ,הארוההמ הנהנ
,הריווא תרפשמ החידב .דומילהמ ונהיי ונדימלת
ונא רשאכ .דומילל היצביטומ תרצויו ,העיגרמ
.דמללו דומלל ונל לק ץחלהמ םיררחושמ
תכפוה החידבש הבשחמהמ העמק ררחתשנ םא
.רבדה ונילע לקי ,ונדימלת יניעב םייניצר אלל ונתוא
םידימלתכ ונא םירומ הזיא ונמצע תא לאשנ קר םא
.ונדימלת םיבישמש ומכ בישנש ונל רבתסי ,ונכרעהו ונבהא
םינייצמ םידימלתש תונושארה תונוכתה לבא בושח עדיה
.דבכנ םוקמ םהב ספות רומוה שוחו ,יפוא תונוכת ןה
.ידמ לק ןורתפ הז "רומוה שוח יל ןיא" ודיגת לא
רומוה שוח םהל שי םא םילאשנ םישנא רשאכ
.רומוה שוח םהל ןיאש תודוהל םינכומ םיטעמ קר
?רומוה שוח ונל ןיא םידמלמ ונאשכ קר זא


continue
ישארה ףדל הרזחback