Stress - הקע תיחפמכ רומוה


ילושכמ דגנ םימשמ ונל ונתינ םירבד ינש :רמוא היה רטלוו
.טנאק - קוחצה תא דוע ףיסוהל וילע היה .הנישהו הווקתה ,םייחה

stress

םיבר םע תודדומתהל בושח םזינכמ םיגציימ קוחצו רומוה
.וייח ימיב םדאה לקתנ םהבש םייגולוכיספה םיצחלהמ
הרימשב בושח דיקפת םיאלממ קוחצהו רומוההש ,ןועטל ןתינ
.שדח ןויער וניא הז ןויער .תינפוגהו תישפנה תואירבה לע
."הפורתכ אפרמ רשואמו חמש בל" תרמוא ןימוי תקיתע הרמיא
הטישה איה רומוהה (Sultanoff, 1995,1997 ) ףוהנטלוס תעדל
הביטקפסרפ קפסל תרזועה ,רתויב הלודגה המצועה תלעבו האירבה
.רבשמ תעשב רומוה שחרתמ תובורק םיתיעל .םייחה יישק לע
,רבשמב םיעוקשה ידי-לע ספתנו הווחנ רומוההש שי רבשמ יבצמב
.בילעמו עגופכ םיתיעלו תושיגר רסוחכ
?רבשמ תעשב קיזמ רומוהל אירב רומוה ןיב ןיחבמ ןכ םע המ
בוט לבקתמ אוה ,ימצע רומוה אוה רומוהה רשאכ ,ללכ ךרדב
,ונמצע לש רומוהה לש הרטמה ונא רשאכ .םירחא ידי-לע
םימיואמ םישיגרמ םה ןיאש ןוויכ ,ונלש רומוהל םיפתוש םירחא
ךרעומ ללכ ךרדב אוה םג ,בצמ לא ןווכמה רומוה .ונממ םיעוגפ וא
וא רחא םדא אל איה הרטמה ןאכ םגש ןוויכמ ,םירחא ידי-לע
תרחא םישנא תצובקל ןווכמה רומוה .תרחא םישנא תצובק
ללכ ךרדב ותרטמש ןוויכ הפי לבקתהל אלו עגופ תויהל לוכי
.רחאה תא תוזבלו ליפשהל
םרוג רבשמב המ ,ללכ ךרדב חוטב ונה בצמל ןווכמה רומוה םא
?ילילש ןפואב ותוא תווחל
,םתייווה ךותל ותוא עימטהל םיטונ רבשמב םיאצמנה םישנאה
.רבשמה תיווח םע םהיתושגר תא םיגזממ םה ,רמולכ
תוחפ םיטונ ,רבשמה תויווחמ קוחיר שוחל םילגוסמה הלא
רזעיהל הלוכי רשא םישנא תצובק התוא וז .םכותב ותוא עימטהל
,"ןמז ותואב קיחצמ היה אל הז" ומכ טפשמ .רומוהה ידי-לע
ןנובתהל תורשפא הענמ ,הרתיה תישפנה הבריקהש הארמ
.תאז רשפאמ קוחירה וליאו ,רומוהב בצמב
הנתשמש הנקסמל עיגה ,םירקחמ תרדס ךרעש (1981) ויז םג
,רומוהל תוסחייתהה ילדבהב יזכרמ דיקפת אלממה תוישיאה
.הדרחה תמרב רושק
רזוע אוהש ךכ ידי-לע םישיגרמ ונאש המ תא הנשמ רומוהה
םירחא תושגר ,החמש םיווח ונא רשאכ .החמש תווחל ונל
.ינמז ןפואב תוחפל ,םימלענ סעכו הדרח היסרפדכ
.זגורו סעכ ,החמש תינמז וב תווחל רשפא יא ,רמולכ
ידכ יוסינ וכרע (Lefcourt & Martin, 1986) ןיטרמו טרוקפל
.הקע תתחפה לע רומוהה תעפשה תא קודבל
תויווח לש טקפמיא תיחפמ רומוהש הרעשהב וכמת תואצותה
ךייחלו קוחצל וטנש םידיחיש ,אצמנ .חורה בצמ לע תוילילש
יעצמאכ וב ושמתשהו רומוהה תא וכירעה ,םינווגמ םיבצמב
הקע לש ילילש טקפא תוחפ ואטיב ,הקע יבצמב תודדומתהל
ןתממ טקפאכ אצמנ רומוהה .רומוהב ושמתשה אלש הלאמ
ושחרתהש םיילילש םיעוריא ןיב רשקב ,תיתועמשמ הרוצב
הובג ןויצ ילעב ויהש םיקדבנה .חורה בצמב תוערפה ןיבל
םהייחב םיעוריאה ןיב הכומנ היצאלרוק וגישה ,רומוהה דדמב
.רומוהב םיכומנ םינויצ םע םיקדבנ תמועל ,חורה בצמב תוערפהו
םיעוריא לש ההובג הגרד לע וחווידש םיקדבנה ןיב ,ךכל ףסונב
לצא חורה בצמב תוערפהב ךומנ עצוממ אצמנ ילילש יפוא ילעב
.רומוהב ךומנ דדמ םע הלא תמועל ,רומוהה דדמב הובג וגרודש הלא
םיקדבנה תלוכי תא וקדב םה ןיטרמו טרוקפל וכרעש ףסונ רקחמב
ורפיסש םיקדבנש הרעשהב וכמת תואצותה .הקע בצמב רומוה רצייל
ייחב רומוהב םישמתשמ ןכא הקע לש בצמב םייטסירומוה םירופיס
.םוי םויה
רומוהש הרעשהב םיכמות ןיטרמו טרוקפל לש םהירקחמ תואצות
וגישה רומוהב הובג ןויצ םע םיקדבנ .הקע לש טקפמיא תיחפמ
חורה בצמ תוגלפתהל םיילילש םיעוריא רופס ןיב הכומנ היצאלרוק
.רומוהב ךומנ ןויצ םע הלאמ
םרוגכ הקעה לש גשומה תא סינכהש (Selye, 1974) יילס
,תיטמוסוכיספה האופרה ירקוח יצולחמו ,האופרב יגולויטא
לש היצטרפרטניאש "Stress without Distress" ורפסב ריהבמ
ותסיפתב םג היולת אלא ,ינוציחה עוריאב קר היולת הניא הקע
תא תעבוק ,בצמה לע לכתסמ התא הב ךרדה .ול ןתינש שוריפבו
.רגתא לאכ וא םויא לאכ ,וילא ביגמ התא הב ךרדה
שיש הארנ ,עוריא ותואל הנוש םיביגמ םינוש םישנאש ןוויכמ
.םירחאמ רתוי בוט הקע םע םידדומתמה םישנא

continue

ישארה ףדל הרזח