לוכסת ךותמ רומוה .ב


frustration

רתויב תועודיה תויגולוכיספה תוירואיתה תחא
.לוכסתב הרושק ,תונפקותל םיעינמה תא הריבסמש
ביגהלו תוניוע אטבל םג רשפאמ ינפקותה רומוהה
ידכ ךות ,םיסנתמ ונא םהבש םיברה םילוכסתל
.שנעיהל ילבמ ףיקתהל ,ונל תנתינה תורשפאהמ האנה
םג ונא ,תיטסירומוה ךרדב םישנא תפיקת ידי-לע
םילוכסתה לע םהב םימקונ םגו םתונוילעמ םידירומ
תונווגמו תונוש תורוצ שבול ינפקות רומוה .ונב וררועש
םימכחותמ םילמ יקחשמב הלכו הסגו הרישי העיגפב לחה
.(1996 ,ויז) םינידעו

forget


continue
ישארה ףדל הרזחback