רומוהה לש תויצקנופה


faces
?םיפוצרפ השולש האור התא םאה


רומוהב הלגתמ ,הליבס השיג םדוסיבש םירחא םינונגנמל דוגינב
.תואיצמה םע היזההו ןוימדה תא תבלשמה הליעפ השיג
.(1986 ,ויז) תינמזו תרקובמ רומוהב היזטנפה
הנגהה ינונגנממ דחאב רוחבל לוכי םדאה השק בצמב ואצמיהב
:םיאבה םיגולוכיספה
םילשהל אלא הרירב יל ןיאו ילע רזגנ ךכ ,ילרוג והז" :המלשה
אלא לוכי וניאש ןונגנמ והז "הרמה תואיצמה תא לבקלו
.ןואכידו בצע תורשהל
תא לובסל דוע לוכי םדאה ןיא רשאכ :היגולותפה לא החירב
ומצע ול קר ןבומה םלוע ,תרחא תואיצמ רצוי אוה ,תואיצמה
דחא איה וז העיקש .וב עקושו הביבסל יתואיצמ יתלב הארנו
.הינרפוזיכסה ינונגנממ
ןכל תויהל לוכי אל הז ,הזכ רבד ןיא ,םייק אל הז" :השחכה
."םייק אל הז
סחייתהל ןתינ םירחא םיברלו ולא הנגה ינונגנמל ףסונב :רומוה
.הנגה ןונגנמ לאכ רומוהל םג
תוצובק שמחל רומוהה לש תויצקנופה תא קלחמ (1996 , 1984) ויז
:תוירקיע
: םיגוס ינש תללוכה רומוהה לש תינפקותה היצקנופה.1
תונוילע תשגרה ךותמ רומוה .א   
לוכסת ךותמ רומוה .ב   
רומוהה לש תינימה היצקנופה . 2
רומוהה לש תיתרבחה היצקנופה . 3
:םיגוס ינש תללוכה הנגה ןונגנמכ רומוהה לש היצקנופה . 4

רוחש רומוה .א   
ימצע רומוה .ב   
רומוהה לש תילאוטקלטניאה היצקנופה . 5
.הלא תויצקנופמ רתוי וא תחא םיאלממ םייטסירומוהה םירסמה בור


continue
ישארה ףדל הרזחback