המאתה רסוח תוירואית .ג

incoa.gif (5K)
what


םיטנמלאב תודקמתמ רומוהה לש המאתה רסוח תוירואית
ימואתפ רבעמ שי רומוהבש ,תונעוטו רומוהה לש םייביטינגוקה
וז השיג ידיסח .היצמרופניאה לש יביטינגוקה דוביעב עיתפמו
לש יזכרמה ןייפאמה אוה ,הלפשהה אלו המאתה רסוחש םינעוט
רשאכ םייקתמ רומוהה ,וז השיג יפל .(Monro, 1988) רומוה לכ
,םיבצמ וא ,םיגשומ וא ,םידרפנ תונויער ינש דחיב םיאבומ
םיתיעל רדגוה המאתה רסוח .היופצ יתלב וא העיתפמ הרוצב
:רמאשכ טנאק עבטש גשומ "הייפיצה לוכסת"כ תובורק
"םולכ אלל החותמ הייפיצ לש תימואתפ היצמרופסנרטמ עבונ רומוה"
.(Piddington, 1963, p.168)
(Kostler, 1964)רלטסוק ידי-לע הללכוש המאתהה רסוח תיירואית
.רומוהה תיצמת תא ראתל ידכ "Bisociation" חנומה תא עבטש
תויצאיצוסא יתש לש רושיק ;איה רומוהה תיצמתש ןעט רלטסוק
םיבשחנ ללכ ךרדבש ,םינוש םירשקה ינשב עוריא לש הסיפת וא
םיבשייתמ םניא ללכ ךרדב רשאו ,הזמ הז םיקוחרו םימיאתמ יתלב
תונקפס וליג רומוהל תיביטינגוק השיג ילעב םירקוח .הז םע הז
קיפסמו יחרכה ודבל המאתה רסוח לש בצמש ,הנעטה יבגל
,אוהו ףסונ בושח ביכרמ ץוחנש ונעט םה .רומוה תורצוויהל
.המאתהה רסוח ןורתפ
ודבל המאתה רסוח לש בצמש ןעט (Nerhardt, 1976)טדרהרנ
.רומוה תורצוויהל קיפסמו יחרכה
רסוח ןורתפ לש לדומב ךמותה ,(Suls, 1983) סלוס ותמועל
תייעב תרתפנ רשאכ קר רצונ רומוהש ,ןעוט המאתהה
.המאתהה רסוח
לכל ןויגהה תא הקינעמ החידב לש ץחמה תרושש ומכ קוידב
.רומוהה תנבהל המאתה רסוחה ןורתפ ץוחנ ךכ ,םדוק רפוסש המ
,רורחשה תוירואית םע המאתהה רסוח תוירואית תא םיוושמ רשאכ
רושק רומוהש םימיכסמ תושיגה יתש ידיסח יכ רמול ןתינ הלקההו
.םיישגר םיטנמלאב םגו םייביטינגוק םיטנמלאב םג
.וללה םיביכרמהמ דחא לכ לע םימש םה רשא םישגדהב םינוש םה
םיישגר םיטקפסאב רתוי םידקמתמ הלקההו רורחשה תוירואית ידיסח
.םימיאתמ םייביטינגוק םיטנמלא לש ךרוצב םיריכמ ךא
םיטנמלאה תא םישיגדמ המאתהה רסוח תוירואית ידיסח ,ךדיאמ
.םיישגרה םיטנמלאה תובישחב ,םידומ ךא רומוהה לש םייביטינגוקה

intco


yapi
yapi
yapi
yapi
yapi
yapi
yapicontinue

ישארה ףדל הרזח