תילאוטקלטניא היצקנופ

intel


םילבכהמ טק עגרל ררחתשהל ונל רשפאמ רומוהה
םילמ יתוועמ תונהיל ,תילאנויצרה הבישחה לש
וז ךרדב .הקיגולה יקוח לע רובעלו תויועמשמו
קחשמ ,ילאוטקלטניא שפוח רומוהה רשפאמ
ונל רשפאמ םג אוה .תודליה תא ריכזמה הנהמ
םיידרוסבא םיבצממ תונהיל ,ונתבישח תא ליעפהל
(1996 ,ויז) תיתרגש יתלב ךרדב תויעב רותפלו
יוטיב ידיל אב ילאוטקלטניאה רומוהה רקיע
.ןושל יקחשמבintelect

aggression

dead


something to think about...
an english professor wrote the words
"a woman without her man is nothing"
on the chalkboard and asked
his students to punctuate it correctly.
all of the males in the class wrote,
"a woman, without her man, is nothing."
all the females in the class wrote,
"a woman: without her, man is nothing."


continue
ישארה ףדל הרזחback