ידוהי רומוהםעה ונאש עדוי ינא ,םיהולא
רוחבל תלוכי אל םאה ,רחבנה
(םכילע םולש) ?רחא והשימב
jew


רידגהל השקש רמוחו לק ,רומוה רידגהל השק םא
"ידוהי רומוה"ל תורדגהה יוביר .ידוהי רומוה והמ
.(Nilsen, 1986) תאז רשאמ קר
הירוטסיהה תגשמהמ עבונ "ידוהיה רומוה" גשומה
הדבועה .שואייו הייחד ,לבס לש הירוטסיהכ תידוהיה
לע דיעהל קר הלוכי ,םיחדבתמו םיקחוצ םידוהיהש
יכ תזמרמ איה .רומוהל םידוהיה לש תדחוימה םתקיז
םימע לש רומוהמ הנוש תויהל ךירצ ,םידוהי לש רומוה
דודיעו הווקת ךותמ אלא ,שואיי ךותמ רצונ אלש םירחא
.(Oring, 1983)
רומוהה איה ידוהיה רומוהה תא תונייפאמה תורוצה תחא
ינונגנממ דחאב שמתשמ ,ומצע לע קוחצל עדויה םדא .ימצעה
םיקחוצ וב ,ינפקותה רומוהל דוגינב :רתויב םיליעיה הנגהה
רבעל ויציח תא הנפמ ימצעה רומוהה ,ויתושלוחלו תלוזל
ןונגנמ לאכ הזכ רומוהל סחייתהל ןתינ .ומצע ןטסירומוהה
לע רצונש רומוהכ" ידוהי רומוה רידגמ ויז .(1986 ,ויז) הנגה
םידחוימ םיטביה ףקשמו םידוהיל רקיעב דעוימה ,םידוהי ידי
. "םידוהיה םייחה לש
תרבדמה הרבח" כ ידוהי רומוה רידגמ (Reik, 1962) קייר
!תרבדמ איה ךיאו" רמואו ףיסומ אוהו ,"המצע לע המצעל
אלא ,לוק ינווג יוניש לש תונוש םיכרד יפלאב קר אל
ןעוט ,ךכיפל . "םינפ תועבה ייונישו תווחמ תפסותב
תוארלו עומשל ומכ אל הז תידוהי החידב אורקלש ,קייר
.תילברוו קר אל איה היצקינומוקהש ןוויכ ,התוא רפסמה תא
תויסיסב תושירד שולש שי (Eilbirt, 1987) טריבליא תעדל
,אוהש לכ ףוריצב וא דוחל ןהמ תחא לכ ,עיפוהל תובייחה
:תידוהי החידב לאכ החידבל סחייתהל לכונש ידכ
ןויסינהמ וא םידוהיה ייח לש בצמהמ עובנל החידבה לע .1
ןותיע ארוק רכמ שגופו הפק תיבל סנכנ ידוהי ;ידוהיה םעה לש
ורבח ול ריבסמ "הארת" ?הזכ לבז ארוק התא ךיא" ימשיטנא
האור ינאש המ לכ ונלש םינותיעהמ דחא תא ארוק ינא רשאכ"
תויוצרפתה ,םיידוהי תומוקמ לש תוצצפה ,הילפא לע םירופיס הז
לכ ילעב ונאש ןה תושדחה ןאכ .תסנכ יתב לוליח ,םיימשיטנא לש
ירוחאמ ידוסה חוכה ונאו תרושקתה ילכ לכב םיטלוש ,םיקנבה
."ונילע הלאכ םידמחנ םירבד עומשל "הייחמ" הז .תולשממה לכ
וא ,יתימא לוכיבכ וא יתימא יפוא ףקשל הלוכי החידבה .2
ריעב בוחרב ורבח תא שגופ ידוהי ;םידוהיל עגונה פיטואירטס
.םאתהב םישובל םהינש ,רתויב יפרוח ריוואה גזמ .היסורב
,ורבחו םירבד ינימ לכ לע תוקד רשע ךשמב ןנולתמ ידוהיה
ידוהיה רצענ עתפל .ביגמ אל ,ויסיכב קומע תועוקת וידיש
,רבד רמוא אל התאו רבדמ ינא תוקד רשע רבכ" ורבחל רמואו
ורבח ול הנוע ךכ לע "?ךתא םיניינעה המ חכוותמ אל ,הצע אל
"?םיסיכהמ םיידיה תא איצוא ינאש הצור התא רק הזכ םויב"
תרבודמה הפשב םייוטיבב שומישב יולת רופיסב רומוהה .3
תירקיעה ותפשש הז רומוה .שידיאל תרכינ תוסחייתה םע
הריגהה םעו הפוריא לכל ןמזה ךשמב רבע ,שידיא התייה
.ב"הראל םג הלודגה
תוחידב רפסמל אמגוד ןתונ (Dershowitz, 1991) ץיבושרד
םע שדחמ וחרפשו 19 - ה האמב ןרוקמ ותעדלש תוידוהי
ידוהיה רומוהה תויה לע עיבצמ אוה .ןוטלשל רלטיה תיילע
תולבקמו תויטנוולר דימת תוחידבה ,ותעדל .ינמז-לע
.ןנמזל םאתהב הנוש תונשרפ
הצור ינא" ןכוסל רמואו תועיסנ תונכוסל סנכנ יאניו ידוהי .1
בישמ ?ןאל" .דיקפה לאוש "?ןאל" ,"הינואב העיסנ סיטרכ
תא בבוסמ אוהש ירחא "סובולגה לע לכתסהל יל ןת" ידוהיה
רמוא אוה הנידמו הנידמ לכ קדובו םימעפ רפסמ סובולגה
"?רחא סובולג ךל שי ילוא" דיקפל
.הקירמאל עסונ אוהש ורבחל רמוא השראומ ידוהי .2
"?הממ קוחר" ביגמ ידוהיהו "?קוחר ךכ לכ" ול רמוא ורבח
רומוה םע תימלועה תיעוצקמה תורפסב ההוזמש המ לש ורוקמ
ויח םש , 19 - ה האמב הפוריא חרזמב ורקיעב אוה ידוהי
תישממ הנכסשכ ,רתויב םיעורגו םידחוימ םיאנתב םידוהיה
.םהישאר לע תפחרמ םהייחל
עייסש םידחוימ םינויפא לעב רומוה חתפתה ולא םיאנתב
וריאהש תוחמשה .הארונה םתקוצמ םע דדומתהל םידוהיל
.םידוהיל תורז ויה םביבס ירצונה םלועה ייח תא
.םייגרטה םהייח תא התוול בצעה תשוחת
התואב ידוהיה םעהש תופצל היה ןתינ תיגולוכיספ הניחבמ
ןאכ ,ןואכיד לש תועפות הלגי םייח יאנת םתואבו הפוקת
ןנוגתהל ללכ טושפ רבד הז ןיא .הנגה ןונגנמכ רומוהה לעפ
.ךדיב קשנ ןיאו חוכ רסח ךנהש תיגרט תואיצמ ינפמ
,תואיצמה תא תוועל איה תוירשפאה םיכרדה תחא
,הארנה לע תוכבל אל קר אלו הבש דרוסבאה תא תוארל
.(1986 ,ויז) קוחצל ,הכופה הבוגתב ביגהל אלא
םגזמ תא ולביק םידוהיה (Ausubel, 1948) לבוזוא תעדל
םהילעש ושיגרה דימת םה .הרמה תואיצמה םע שגפמהמ
.םלועה דגנ קוחצה קשנב םחור תא קזחל
תורמל יוטיב ידיל אב ,ידוהיה םעה לש םוצעה תויחה חוכ
תרחא ,הירוטסיהה לכ ךרואל םעכ הווחש תוידגרטה לכ
.רבעש תושקה תויווחה תא דרוש היה אל
.הנקת אלל םיטסימיטפואל םתוא וכפה םהיתורצ
ריווא ומכ תואיצמה חרוכ ויה קוחצו תוזילע לש היפרתה
םייחה תוחוכ .םהייח תא הרישעה הינוריאה .המישנל
תועמדב ססומתהל ידכמ ,רתויב םיילטיו ויה םכותבש
.שדחמ םעפ לכ לבאתהלו
יריסא לש ינועה אלו לבסה אל ,תופידרה אל לבוזוא יפל
.קוחצלמ םידוהיהמ עונמל וחילצה ,רקהו בוחטה וטיגה
,תיתוטש החמשמ רתוי והשמ תויהל היה םקוחצ לע לבא
רושיא תויהל ךירצ היה הז .רודיב םתס רשאמ רתוי והשמ
רומוהה ךותב ךכו .םלועה תוירזכאל תטלחומ הבושתו
תונשרפכ קר אל תשמשמה הנינש לש דחוימ גוס שי ידוהיה
רזועה ךכרמ ןכוסכ ,תנקתמכ םג אלא םייחה לש הפירח
לוכי הז ךכרמ רומוה .הידגרטהמ רעצה תא איצוהל
ידוהיה רומוההמ הברה ,ותעדל .Jewish Salt - ארקיהל
,והשכיא ךא ,םיידוהיה םעה יריש םג ךכו ,לודג בצעב ףוטע
וליפא וא שואייל תרדרדמ וז תובצע תוקוחר םיתיעל קר
תא הכותב תאשונ איה דימת טעמכ .םיימצע םימחרל
רעצה לש הנתיא האישנ לש ,סיזרתקה לש הכורבה ותלצה
.דיספמ אוה רשאכ וליפא ,קדוצה לש ירסומ ןוחצינב
םיליבומה םייגולויצוס םירקחמ םימייק ,הלא תושיגל דוגינב
.ןיטולחל תונוש תונקסמל
היצרגטניא לש היצפואהו היצפיצנמאה הלא תושיג יפל
.ימצעה געלה לש רומוהל המרגש איה בורה תרבח ךותב
איה םינפ יפלכ התנפוהש היסרגאה ,רתוי תקיודמ הרוצב
תויטנלוויבמאו תוילאוד לש הרישי היצקנופ
.(Rosenberg & Shapiro, 1958)


jew
jew


A Jewish family is considering putting their grandfather in a nursing home.
All the Jewish facilities are completely full so they have to put him in a Catholic home.
After a few weeks in the Catholic facility they come to visit grandpa.
"How do you like it here?" asks the grandson.
"It's wonderful. Everyone here is so courteous and respectful, " says grandpa.
"We're so happy for you. We were worried that this was the wrong place for you."
"Let me tell you about how wonderfully they treat the residents here,"
grandpa says with a big smile.
"There's a musician here-he's 85 years old. He hasn't played the violin
in 20 years, and everyone still calls him 'Maestro'!
And there's a physician here -- 90 years old. He hasn't been practicing
medicine for 25 years and everyone still calls him 'Doctor'!
And me, I haven't had sex for 30 years and they still call me the
fucking Jew."
Thanks to Zeev Neariya


A man in Miami calls his son in New York and says, "I hate to ruin your day, but I have to tell you that your Mother and I are divorcing; forty-five years of misery is enough."
Pop, what are you talking about?" the son screams.
"We can't stand the sight of each other any longer," the old man says. "We're sick of each other, and I'm sick of talking about this, so you call your sister in Chicago and tell her," and he hangs up.
Frantic, the son calls his sister, who explodes on the phone. "Like hell they're getting divorced," she shouts, "I'll take care of this."
She calls Miami immediately, and screams at the old man, "You are NOT getting divorced. Don't do a single thing until I get there. I'm calling my brother back, and we'll both be there tomorrow. Until then, don't do a thing, DO YOU HEAR ME?" and hangs up.
The old man hangs up his phone, too, and turns to his wife. "Okay," he says, "they're coming for Rosh Hashanah. Now what do we tell them for Pesach?"
Thanks to Naama Gozlan


continue

ישארה ףדל הרזחback