smile תונוש תוחידב smile
תוחידב ולבקתי הז רתאל
.דבלב ההובג המרב

clown

?הקיטילופ וזמ ויבא תא לאוש דלי
:ונלש החפשמה לע ךל םיגדא ינא :באה הנוע
.הלכלכה ינא ןכל ,ףסכה תא איבמ ינא
.הלשממה איה ןכל תוטלחהה תא הטילחמ אמא
.םילעופה דמעמ תא תגציימ תלפטמה
.דיתעה רוד אוה ןטקה ךיחא
.הז לע בושחתו ןושיל ךל וישכע
.ויחא יכב לוקל דליה ררועתמ הלילב
,הטימב אמא קרש האור ,אמאו אבא לש רדחל ךלוה
.הקומע הניש הנשי
.תלפטמה רדחל ךלוהו התוא ריעהל אל טילחמ
.תלפטמה םע דחיב...אבא תא האור לוענמה רוח ךרדו הלוענ תלדה
."יקק" השעש האורו ויחאל דליה שגינ
.ןושיל ךלוהו שאייתמ אוה
.הקיטילופ יהמ יתנבהש יל הארנ - ויבאל דליה רמוא רקובב
.ךלש םילימב יל רבסה :באה
,םילעופה דמעמ תא תקפוד הלכלכהשכ הז הקיטילופ :ןבה
הקומע הניש הנישי הלשממה
.ארחב עוקש...דיתעהו
ןמרב רומילל הדות?השיאל המוד בשחמה המכ דע

:הלגמ התא הל אשינ התאש ירחא . 1
.תבשחש הממ רתוי הברה הלוע איהש .א   
.השעתש תבשחש המ לכ תא השוע אל איהש .ב   
.הידעלב רשפא יא ,לוגרתו ןמז תפוקת ירחא .ג   
,וידעלב רשפא יאש תעדל תחכונו וילא תלגרתהש ירחא . 2
...קיפסמ אל דחאש הלגמ התא    
.תוחוקל הברה םיתרשמש םיבשחמ שי . 3
תוצקב םילילק םיעגמ י"ע תואלפנ ללוחל רשפא םהינשב . 4
.םיאתמה דוקה תא םיעדוי םא ,תועבצאה    
םיקתנמ םה ,העש עבר ךשמב תוליעפ ןיגפמ אל התא םא . 5
.רשקה תא    
תויגליוורפ רתוי שי התוא ליעפמש ימל ,השיאה לצא םג . 6
.שמתשמ םתסל רשאמ    
רשפא דימת אלו ,ךתוא םיקרוז םה חתמ תליפנ שישכ . 7
.היהש המ תא רזחשל    
הברה הז לבא ,הלילב הלועפ םיפתשמו םייונפ םה כ"דב . 8
.רקובב הלועפ םיפתשמו םייונפ םהשכ דמחנ רתוי    
,תיצרש המ ושעי ףוס ףוס ,םהש חוטב התאשכ קוידב . 9
.רחא והשמ םישוע םה    
םהש אוה םהיתולועפ יבגל תוזחל רשפאש דיחיה רבדה . 10
.תויזחתל דוגינב ולעפי    
,שדח םגד אצוי הנש לכ - םישנל םגו םיבשחמל םג . 11
...רתוי הברה ןתונו ללכושמ רתוי ,ריעצ רתוי    
הרובד ילטל הדות

.רהרהמו ךלוה ,רהרהמו ךלוה .םייחה לע רהרהמו רעיב לייטמ םדא
בורק ךכ לכ ,םיהולאל בורק וליפאו עבטל בורק ךכ לכ שיגרמ אוה
.ול הנעי םיהולא ,םיהולאל רבדי אוה םאש שיגרמ אוהש
?"בישקמ התא םאה םיהולא" רמואו םיהולאל הנופ אוה זא
"ןאכ ינא ינב ןכ" הנוע םיהולאו
?"ךניעב םינש ןוילימ םהמ ,םיהולא" רמואו םיימשל שיאה הנופ
,"ךליבשב הנש ןוילימ ומכ איה יליבשב היינש" םיהולא ול בישמ
לאושו םימשל טיבמ בוש זאו רהרהלו תכלל שיאה ךישממ
ול בישמ םיהולאו ?"ךליבשב רלוד ןוילימ םהמ ,םיהולא"
טעמכ רמולכ ,יליבשב הרוגאמ תוחפ םה ךליבשב רלוד ןוילימ"
טיבמ בושו רהרהל תצק ךישממ םדאה ,"ךרע רסח ,םולכ
?"רלוד ןוילימ לבקל לוכי ינא םאה ,םיהולא" רמואו הלעמל
." היינש ךות" ול בישמ םיהולאו
ןיילק הלושל הדות

יתריכזמ תא יתרטיפ המל

יתשגרה אל םג הרקמב .36 - ה יתדלוה םוי לח םייעובש ינפל
יתראיתו רקוב תחוראל חבטמל יתדרי .רקובה ותואב בוט ךכ לכ
"םירשעו האמ דע" דיגתו הדמחנ יאדווב היהת יתשיאש ימצעל
וליפא הרמא אל איה לבא .ירובע הנתמ הל היהת םג ילואו
הככ ונ ,יתבשח ."םירשעו האמ דע" לע רבדל אלש "בוט רקוב"
םג וסנכנ םידליה .ורכזי םידליה חטב ,אחינ לבא השיאה םע הז
היה אל דרשמל העיסנב .הלימ ואיצוה אל יתעתפהלו חבטמל םה
דרשמל יתסנכנשמ .תפוזמ יד יתשגרהו דחוימב בוט חור בצמ יל
."חמש תדלוה םוי ,סוב בוט רקוב" הרמאש יתריכזמ טנ'זב יתלקתנ
הציצה טנ'זו תלדב השיקנ יתעמש זאו םיירהצה דע דרשמב יתדבע
המ תדלוה םוי שי ךלו ץוחב הפי םוי הזיא לכתסת" הרמאו המינפ
יתרמא סוסיה אלל ?"ינאו התא קר םיירהצ לוכאל אצנש ךתעד
יתעמשש רתויב הפיה רבדה הזש יתבשח ךכ ידכ ךותו "המידק"
וננהנו יניטרמ תוסוכ המכ וניתש ,הנטק הדעסמל ונכלה .םויה לכ
םוי הזיא הארת" הרמא איה דרשמל הרזח ךרדב .החוראהמ דאמ
הרמא איה זאו יתינע "חרכהב אל" ?"דרשמל רוזחל םיחרכומ הפי
?"םיינש וא ףסונ יניטרמ הזיא דוע התשנו יתרידל שגינש ךתעד המ"
איהשכ הירגיס ימצעל יתתצה ינאו יניטרמ וניתש ,התרידל ונכלה
הנישה רדחל ךלא ךל תפכיא אל םא" הרמאו הרגמ לוקב ילא התנפ
הסנכנ איה .יתרמא "השקבב" ,"רתוי חונ והשמל םידגב ףילחהל
תדלוה םוי תגוע םע תוקד 6 - כ רובעכ םשמ האציו הנישה רדחל
תדלוה םוי" ורשש ילש םידליהו יתשיא ועיפוה הירחאו תיקנע
...םייברגל טרפ ילע רבד םוש ילב הפסה לע יתבשי ינאו "חמש
ןיילק הלושל הדות


,ורעצל םלוא אטח אוהש רמוכל םוי ידמ רפסמ היה רמוכה לש ונכש
.אטח המב תולגל לוכי אל אוה
,םוי ידמ רמוכה רמוא היה ,"תאטח המב עדא אל ינא םא"
."ךיאטח לע רפכל לכוא אל"
.ןודנב והשמ תושעל טילחה אוהו סאמנ רמוכלש דע םוי לכ רבדה הנשנ ךכ
,ול רמאו םייפנכ וילע שיבלה ,ןטקה ונב תא חקל אוה
."ויאטח לע תודוותהל וילעשו ושי התאש הטמלמ ןכשל רמאת"
.הטמל ןכשל רמוכה ידי לע דרוהו לבחל רשקנ דליה
:דליה רמא הטמל עיגה אוהשכ
."ךיאטח לע הדותתש ידכ ךיילא יתוא חלש רמוכה ,ושי ינא"
,ושיל רמא וינפל שחרתמה סנב הזחש שגרנה ןכשה
."רמוכה תשא םע יתבכשש אוה יאטח"
:ויבא ידי לע לאשנ אוה תולופנ וינפשכ הלעמל הלע דליהשכ
"?ךכ לכ תולופנ ךינפ עודמו ונלש ןכשה לש ואטח היה המ ,ינב יל רפס"
:ולש אבאל דליה בישה
...םיהולא לש ןב רותב תדרל הז המ עדוי התא ,אבא אטחה אלימ"
" ? הנוז ןב רותב תולעלו

doual


liar


frog


 

continue

ישארה ףדל הרזחback