ייתודוא
רבורטסוא היח ר"ד
chaya@outlook.co.il


without humor

Springer               book cover

"םידבאתמ ונייה רומוה אלל"
,ילש טרוטקודה תדובע לע ססובמה רפס
,תויונחב גישהל ןתינ
תילגנאבו תירבעב , תינמרגב

ילש רפסה לע הריקס

ילש רפסה לע יתיא ןויאר


רפסה לע תובתכ
garbuz


            


ostrower 


animated book tv 
2009 :ץראה bullet
2004 :םואבנשריקו ןודנול bullet
2008 :ץראה bullet
  2007 :םיובלא בד םע ןויאר - לארשי הצוח bullet
  2010 :תונורחא תועידי bullet
 
 בירעמ bullet  2010 :ןבא הלואג םע ןויאר bullet
.ביבא לת .קטמניסה לש םירפסה ףדמ bullt
.80 'מע ,(2009 טסוגוא ) לבוש יקיא
   
- האושה םויל הליל ירופיצ bullt
2013 :רנטד ןתנו ןרוק הידוא   
2010 :םויה לארשי bullt
   2011 : ריעצ שארב תינכותב ןויאר bullt
  2009 :ינש קרפ - הלאוו bullt
2015 : חרוק הליהו דדלא הירא םע החישב bullt
  2010 :הפיכ bullt

  תרווכ bullt

  סבולג bullt

  "לילגב תיב" :זוברג לש רפסה ךותמ bullt

  "תוברת ןאכ"ב ןוסקרמ יתיא םע ןויאר bullt
2018 האושל ןורכיזה םוי


:הלכשה
:אשונב טארוטקוד ישילש ראות
,"האושב הנגה ןונגנמכ רומוהה"
.ביבא-לת תטיסרבינוא
ריצקת
אלמ


:אשונב הזית ינש ראות
,"התיכב העירפמ תוגהנתה בוציע"
.ביבא-לת תטיסרבינוא


,היגולונימירקו היגולוכיספב ןושאר ראות
.ןליא-רב תטיסרבינוא

 :ב םסרופש אלמה רמאמל
יניינעל תע בתכ ,(1982) תעד תווח
. 21-28 ,15 ,ךוניחב ץועייו היגולוכיספ

:סנכב האצרהה םוכיסל
תומילאה תייעב םע תודדומתה יכרד"
"רעונו םידלי ברקב

םילוצלצה ןיב רתאב ל"נכ

"תעדל ךירצ דימלתל ריעהל םג"
2013 יאמ ישפוח רועיש:הדובע
.ךוניחל ס"היב ,לרב תיב תללכמ

:תדמלמו הצרמ

,הבישחו הדימל ,תיכוניח :היגולוכיספ  by
תיתריצי הבישח חותפ ,תיתוחתפתה     

רומוהה לש היגולוכיספה  by

תיגוגדפ הכרדה  me

םייניב תביטח ירומל 'זאטס תייחנה  bullt
הנוילע הביטחו     

םיאמדקאל הארוהה תרות  bullt

:הללכמב הדובעה ינפל
דחוימה ךוניחב םייניב תביטח תלהנמ  bullt
ליגרה ךוניחב םייניב תוביטח תלהנמ  bullt
דחוימה ךוניחב תצעוי  bullt
ע"נדג תכירדמ  bullt
ע"נדג תכירדמ :יאבצ תוריש  bullt
רקוב הדשב ע"דגה סיסבב     

:ןיינע ימוחת
,רומוהה רקח ,האושה רקח
,םירתא תיינב ,תיסאלק הקיסומ
םע ידוקיר
רסודלוג ןליא לצא הגוי רגנייא
(ךשמהב תונומת)

 

םיימואלניב םיסרגנוקב תואצרה

 2015
תוגהנתהה יעדמו היגולוכיספל היסא סרגנוק bullt  
.ןפי ,הקסוא


2013
טסקטנוקו טסקט רומוהל ימואלניב סנכ   bullt
הלרק ,םורדנבירט תטיסרבינוא ,ודוה

2012
.וגקיש ,רומוה תועצמאב לופיטל 25-ה סנכה  bullt
 
2011
.ןוטסוב ,רומוהל 23-ה ימואלניבה סנכה    bullt

2010
.גנוק גנוה ,רומוהל 22-ה ימואלניבה סנכה    bullt

        2009
.תודהיה יעדמל 15-ה ימואלניבה סרגנוקה    bullt
.םילשורי תטיסרבינוא        

2006 
.תימושיי היגולוכיספל ימואלניב סרגנוק    bullt
.ןווי ,הנותא        
.םירומ ירומל ימואלניב ילאוטריוו סרגנוק    bullt
.ביבא-לת ,תפומ ןוכמ        

 2005
.תודהיה יעדמל 14-ה ימואלניבה סרגנוקה    bullt
.םילשורי תטיסרבינוא        
ירחא הנש םישיש - הקיתאו קוח עדמ    bullt
.הפיח תטיסרבינוא .היינשה םלועה תמחלמ        

2004
,קובול תטיסרבינוא .ןורכיזו הירוטסיה     bullt
.ב"הרא ,ססקט         
.םילשורי ,םשו די .םיאבה תורודל האושה תארוה    bullt

2003
.דנלטוקס ,ורבנידא .רומוה    bullt


2002
.םילשורי ,םשו די .האושה ילוצינ תשרומ   bullt

2001
.תודהיה יעדמל 13-ה ימואלניבה סרגנוקה    bullt
.םילשורי תטיסרבינוא        

:ילש םירתאל םירושיק

תירבעב          

האושב הנגה ןונגנמכ רומוהה

הדימללו הארוהל ןילבתה רומוה

הנגה ןונגנמכ רומוהב שומיש
ןילופל תועסמל הכרדה תכרע

הדימללו הארוהל ןילבתה רומוה :םתשקב יפל ולוזב

ילילמתו תונומת םילוב תועצמאב האושה תארוה
הלעמו ב"טח םידימלתל

ידוסיה ס"היב ידימלתל ל"נכ

האוש ירתאל םירושיק

 

תילגנאב          

Humor as a defense mechanism in the Holocaust

What is Humor?

Teaching the Holocaust through Stamps

Holocaust Links

About me

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


newheb רמאמ
(2013) רושעה תנש ,םזיטוא םירבדמ :ךותמ
ירוח-קאוד לגיסו בקעי ילחר האל :תכירעב

?הפ קיחצמ והשמ םאה-םזיטוא
רומוהה רקחו תורושקת היצינגוק ןיב רוביחרפסב קרפ

."ץיוושואב (תוצייצמ/תוננרמ) תורמזמ אל םירופיצה"
: אוה תידרפסב רפסה םש
Los pajaros no cantan en Auschwitz

בוטיבא ןורי :ךרוע
 

"תויחל לדח הרהמ דע - קוחצל לדחש ימו"new
רפסב קרפ

למרכ תאצוהב (2012) "תוניצר יא לש התובישח"
רבוס היראו ויז רנבא :םיכרוע

תוניצר יא לש התובישח

importence
.גנוק גנוה ,רומוהל 22-ה ימואלניבה סנכה

.גנוק גנוה ,רומוהל 22-ה ימואלניבה סנכה

me india conference

ודוהב סנכ


Japan 
Japan 2015


Aum

רומ תידוהי המליצ .הגוי ירועישמ םימוליצ
  UsstrasanaUstrasana   
vijrasana hanging supta virasana
head stand on chair             head stand on chair head stand on chair
  hanging roop hanging   roop
head stand back bend
Supta Virasana backbend
   
roop  hanging
ushtrasana
Pincha Mayurasana
Sarvangasana
   
rope hand stand rope hand stand
sirsasana sirsasana

hand hanging
Handstand on blochs-trial Hand stand on blochs-end

םיקולב לע םיידי תדימע
hi.gif (2K)