"םידבאתמ ונייה רומוה אלל"
,ילש טרוטקודה לע ססובמה רפס
,תויונחב גישהל ןתינ
,תילגנאו תירבעב
ןופלט םשו די תאצוהב וא
026443230

רפסה לע תובתכ

garbuz
book
             tv

רומוה

הדימללו הארוהל ןילבתה

laugh

םיששוחו יניצר רבד הארוהבו ךוניחב תוארל םיטונ ונא םירומכ
לקו תובישח רסחל ,יניצר אלל וכפהל לולע רומוהב שומיש אמש
. (הז ללכמ ימצע תא האיצומ ינניאו) ךרע
וירועיש תא ריבעמה השקונו יניצרכ הרומה לש פיטואירטסה ןאכמ
.יניצרה ורועיש לעו וילע םייאמ רומוהב שומיש לכו תוניצרב
הרואלש דיקפתה תסיפתו ומצעל ץמאמ הרומהש היגולואידיאה
רבעב ויתויוסנתה ,ותוישיא לש רצות בור יפ לע ןה ,לעפי אוה
.ויתושגרו ותוישיא ,ומצע תא התיכל איבמ הרומה .וכוניחו
תונורקעב קובדל ,םדאכ הרומל תמרוגה איה וז הדבוע
םימילשמ םה רשאכ ,םיבוטכ םתוארלו ,תויכוניח תויגולואידיאבו
.(1989 ,ןמזור) ותוישיאל םימיאתמו
לע םג םירבדמ ,ליעי הרומ לע םירבדמ רשאכש ,רורב םויה
תלוכי לע םגו דמלנה רמוחב ותואיקב לע םג ,הרומה תוישיא
.תיניינעמ הרוצב רמוחה תרבעה
םהל םירוכזה םירומה םה ימ ,םירגובמ םישנא םילאשנ רשאכ
.הלאכ םירומב רכזיהל ושקתי אל םה ,םהידומיל ימימ הבוטל
לבקתהל תויושע ,הלא םירומ לש םינייפאמה םהמ הלאשל
.עיפוי דימת רומוהה שוח לבא תונוש תובושת
הרומה לש ויתונוכת ראש ןיב םינייצמ םיטנדוטסו םידימלת םג
,וירועישב רומוהב שמתשמה הרומה תא ,םהיניעב בוטה
יניצר אלכ ספתנ אל אוה ,םיבשוח םירומכ ונאש המל דוגינבו
.םהיניעב תעד לקכ וא
,ץחל ררחשמ ,התכב המיענ הריווא רצוי רומוהב שומיש
תויהל תכפוה הדימלה ךכמ האצותכו תיתתיכ תודיכל ריבגמ
ןבומכו רתוי הבר האנהב דמלנ רמוחה ,רתוי הלקו המיענ
.רתוי בוט רכזנ

einstein


continue

2000 ראוני

**** םירצוי תויוכז ©***
רבורטסוא היח ר"ד רושיא אלל םלצל וא קיתעהל ןיא


ךוניחל רפסה תיב תיירפס לש עובשה רתאכ רחבנ
ביבא-לת תטיסרבינוא לש
1/1/2001