הלקההו רורחשה תוירואית .ב

laughter


לאכ הילא סחייתהל ןתינש ,תומדקומה תוירואיתה תחא    
ןעטש (Spencer, 1860) רסנפס לש איה רורחשה תיירואית
רצונש חתמה תתחפה אוה קוחצה לש ירקיעה ודיקפתש
קר אל הדרח בצמ ,רסנפס לש ותניחבמ .היגרנאה רורחשו
ףדוע רצוי אלא "flight or fight" - ל תלוכיה תא הלעמ
.(Morreall, 1987) תונויער לש ריהמ םרזל םרותה היגרנא
רומוהה לש הירואיתה תא תראתמה הפנע תורפס תמייק
חתמ רורחשו קוחצה ןיב רשקה לע תססובמכ
.(Lefcourt & Martin, 1986; Piddington,1963)
לש תוירואית רקיעב ןה ,הלקההו רורחשה תוירואית
.רומוהה לש תוירואית רשאמ רתוי ,קוחצה

תינאידיורפה הירואיתה
(Freud, 1905, 1928) דיורפ לש הירואיתל סחייתהל ןתינ
הב שיש תורמל ,רורחש תיירואית לאכ רומוהה אשונב
.תוירוגיטקהמ תחא לכל םיאתהל םילוכיה םיביכרמ
גיצמ אוה "עדומ-תתה םע הירשקו החידב"ה ורפסב
,היפל רומוהה לש ודיקפת יבגל ולש תירקיעה הזיתה תא
,עדומ-תתב םיאצמנה םיפחד תעבהל ךרד שמשמ רומוהה
וב ךילהת אוה רומוה ,וז השיג יפל .תיתרבח תלבוקמ ךרדב
םה רומוהה לש םיירקיעה וידיקפתו ,היצמילבוס תמייק
.תונפקותו ןימ לש םיפחד תעבה
ןויערה תא (Spencer, 1860) רסנפסמ לאש דיורפ
,חתמ וא היגרנא ףדוע ררחשל איה קוחצה לש היצקנופהש
לש םינוש םיגוס ןיב ןיחבהש ךכב הירואיתה תא ביחרהו
.השחרתה וב ךילהתה תא תללכשמו ,קוחצל תכפוהה היגרנא
ןוכסח תוגציימ ןהינימל תוצילעה תורוצ לכ ,דיורפ יפל
ליגרה ךילהתל הצוחנ יתלב תויהל הכפהש ,תישפנ היגרנאב
.קוחצ לש הרוצב תרזפתמ איהו ,הלש
,תישפנ היגרנאב ןוכסח לש םיגוס השולש ןיב ןיחבה דיורפ
לש הנוש הירוגטקל ליבקמ גוס לכ .קוחצל ךופהל םילוכיה
:תוצילעה תיווח
הנינשבו תוחידבב תררחושמ - תובכעה לש היגרנאב ןוכסיח .1
ימוק קוחצל תכפוה - תילטנמ היגרנאב ןוכסיח .2
רומוהב תררחושמ - תילנויצומא היגרנאב ןוכסיח .3
סחייתמ ,"רומוה" גשומל ינאידיורפה חותינהש בל םישל בושח    
,רומוה םינכמ ללכ ךרדב ונאש המ לש תחא הירוגטקל קר
.ימוקמו תוחידבמ הנוש ,הז רומוהו

ךסוח םדאה ;איה (Freud, 1928) דיורפ יפל רומוהה תיצמת
,החידב תרזעבו ול םורגל היה לוכי בצמהש טקפאה תא ומצעמ
,ךכיפל .ותושחרתהל תילאנויצומאה תורשפאה תא לטבמ
דדומתהל םישנאל רשפאמה הנגה ןונגנמ לש גוס אוה רומוהה
.תומיענ יתלב תויצומאמ םימומה תויהל ילבמ םישק םיבצמב
לש הנגהה ןונגנמ ,תוקוצמו תודרח ינפב םיבצינ ונא רשאכ
םצעב הז ןכוסמ הארנש המ לכ ,טבה" ונינפב ןעוט רומוהה
."וילע קוחצל הז תושעל ךירצש ירקיעה רבדה ,םידלי קחשמ ומכ
וגא רפוסה תוליעפמ קלח לאכ רומוהל סחייתה דיורפ ,רמולכ
:ורמואב דרחה וגאה תא עיגרהלו םחנל הסנמה ,תירוהה
םהילא סחייתהל אל רשפא ,ךכ לכ םיארונ םניא םירבדה"
.הקע תיחפהל ןתינ ותרזעבש רומוהה גוס הז ."תוניצרב
ןעוטו לבס תווחל ברסמ םדאה ,דיורפ רמוא ,רומוה יחנומב
חצנמ גנועה ןורקע .יתימאה םלועה דגנכ וגאה קזוחל ףקותב
ילבמ תאז לכו ,ותומלש לע רמוש וגאה ,תואיצמה ןורקע תא
.תויפשה לע רתוול
הובגהו ,ךרע תרקיו הרידנ הנתמ אוה רומוהה דיורפ יפל
.(Lefcourt & Martin, 1986) הנגהה ינונגנמ ןיבמ


leavecontinue

ישארה ףדל הרזחback