ימצע רומוה .א


self,רתויב תולשבהו תובכרומה רומוהה תורוצמ תחא
תילמרופ הבישח תשרוד הינוריאה .הינוריאה איה
,התוא עמושה תא ןהו הרצוי תא ןה תבייחמ איהו
.תבכרומ תילאוטקלטניא תוליעפל
-תלוזה יפלכ ,בצמ יפלכ תנווכמ תויהל היושע הינוריאה
.ימצע רומוה הנוכמש המ ,ומצע םדאה יפלכ וא ,הפקתה קשנכ
ופיקתת לא" ותביבסל רמוא וליאכ ומצע לע קחוצה םדאה
הצור ימ ,"םכמ בוט וליפא ,ימצעב תאז השוע ינא יתוא
,וז רומוה תרוצב ?ומצע תא ףיקתמה םדא ףיקתהל
.קוחצל טקייבואכ ויתונוכת תאו ומצע תא חקול םדאה
תויצקנופב ללכנ ,רוחשה רומוהה םג ומכ ימצעה רומוהה
. ,(1984 ,ויז) הנגה ןונגנמכ רומוהה לש
.היתפמיס םג תררועמ תימצע השלוחל תוסחייתהש ןכתי
.חוכ לש השוחת םג שי ימצע רומוהבש חכשנ לא ךא
.ויתושלוח תא תוארהלו תוארל לוכי תמאב קזחש ימ קר
הז לש ותלודג תא החיכומ ולא תושלוחל תוסחייתהה םצע
.יולגב ןתא דדומתהל לגוסמה


self


pig


?רבדימב הנש 40 לארשי ינב םע דדנ השמ המל
.ריעב םתיא בבותסהל החידפ יכ
ןמרב רומילל הדות

continue
ישארה ףדל הרזחback