תינימ היצקנופ

frued
brain
kriza    ?בשוח (דיורפ) ינא המ לע םיאור םתא


תוירואיתה ןיא ,ינימה רומוהה לש ותוחיכש ףא לע
.הז אשונב תוקסוע רומוהה לש תויסאלקה
תחא יכ שיגדהש ןושארה היה (Freud, 1905, 1916) דיורפ
ןימה אשונב תעגל איה רומוהה לש תובושחה תויצקנופה
ותפקשה תא בוש תצמתנ םא .הרבחה לע תלבוקמה הרוצב
וא תוסג ,תויביסרגא ,תויביטקייבוס תוחידב ,דיורפ לש
הרוצב תוקפסמ ןהש םושמ עמושל האנה תומרוג ,תויניצ
,דחא לכב העובטה תוניועה וא תוינימה תא תנדועמ
ירוסיא לע רובעל ילב ,םיקחדומ ילמרונ ןפואבשו
תשרדנ ,ללכ ךרדב .ןהלש הקינכטל תודות - וגא-רפוסה
תקחדה לע רומשל ידכ תבכועמ היגרנא לש תמיוסמ תומכ
תויהל םהל תרשפאמ החידבה רשאכ .הלאה םיסלופמיאה
.תרתוימ תויהל ךפוה תבכועמה היגרנאהמ קלח ,םיעבומ
.קוחצ לש הרוצב תרזפתמ ,תרתוימה תבכועמה היגרנאה
םיקזח ןיידע דיורפ ימי זאמ שלחנ ןימה ובאטש ףא לע
.וביבס םירוסיאה
םיאשונב יולג ןפואב קוסעל ונל רשפאמ ינימה רומוהה
ןרקסמ אשונ ןיידע םיווהמ ןימה יסחי .ןימה ייחל םירושקה
םיטביהב ןודל רשפאמ רומוהה .ונבורל יתייעב ףא םיתעלו
.תיתרבח הניחבמ תלבוקמ הרוצב ,ןימה ייח לש הלא
,(1996 ,ויז) הנהמ אשונה יכ ןיפיקעב האנה ונל רשפאמ םג אוה
,תישפנה היגרנאה תא ררחשמ קר אל הסג החידב לע קוחצה
.תורוסא תובשחממ תונהיל רשפאמ אלא
,םיקחדומ םיילאוסכס תושגר רתוי שיש לככ ,תיטרואית הניחבמ
.(Rutter, 1997) תוינימ תוחידב לע קוחצל רתוי םינהנ ךכ


men

doctor
"Women might be able to fake orgasms
but men can fake whole relationships."
Sharon Stone

"Women need a reason to have sex.
Men just need a place."
Billy Crystalcontinue
ישארה ףדל הרזחback