תיתרבח היצקנופ

friendsונאש ךכב יוטיב ידיל אב רומוהה לש יתרבחה טביהה
רומוההו תויה .םירז םע רשאמ םירבח םע רתוי םיקחוצ
ומכ םייתרבח םיכילהתל םרות והירה ,יתרבח רסמ אוה
הצובק ךותב חתמ תדרוה ,תיתצובק תודיכל תרבגה
(1984 ,ויז) תיבויח הריוא תריציו
םעט םדא םעטי אל םלועל" ןעט (1981) ןוסגרב רבכ
אוה קוקז המוד .דדובמ ומצע תא שיגרי םא ימוקה
ץוביק לש קוחצ דימת והירה ונקוחצ...דהל קוחצה
. (10 ',מע) "םישנא
לע לכתסהל ןתינ (Martineau, 1972) ואניטרמ יפל
.תיתצובק היצקארטניא לש ןמשמ רמוחכ רומוהה
היצאוטיסב תופתתשהש ,ןעוט (Chapman, 1973) ןמפ'צ
תא הריבגמ ,דחא רחא םדא תוחפל שי הבש רומוה לש
(Neuendorf & Fennell, 1988) לנפו ףרודנוינ .קוחצה
ידכ ,יתצובקה קוחצל ףרטצהל דדועמ טרפהש ,םיריבסמ
תקפסמ קוחצה תבוגת .ה'רבחהמ דחא אוהש תוארהל
.עשעשמ המ םיזמר םירחאל

continue
ישארה ףדל הרזחback