תונוילעה תוירואית .אsuper
  
,תונעוט ןלוכ ךא תונוילע תוירואית לש ןווגמ םייק
,יביסרגא אוה ,ותוללכב אל םא ותוהמב רומוההש
,תונגעל לש רומוה אוה תונוילעה תססובמ וילע קוחצהו
הלאמ תשרוד רומוה לש וז הרוצ .יקסטורגו ךוחיג ,גולגל
רשאמ רתוי םיבוטכ םמצע תא תוארל ,החידבהמ םיקחוצה
.החידבה ןברוק
םהימימ דוע רתויב הכוראה הירוטסיהה ,וז תוירואית תצובקל
.(ס"הנפל 384- 322) וטסיראו ,(ס"הנפל 428- 348) ןוטלפא לש
לע רקיעבו םהיתוערגמ לע םיקחוצ ונחנא ,ןוטלפא לש ותעדל
.חוכ ילוטנ ,תיסחי םהש םישנא לש ,םתורוב
.(Piddington, 1963) ןודז לש טביה שי וז ונתאנהל
לש השוחתמ עבונ רומוהה (Hobbes, 1650), סבוה יפל םג
,ונמצעב לוזלזמ וא ,רחא םדא לש ותלפשהמ תעבונה תונוילע
ולש תונוילעה תיירואית תא ריבסה סבוה .ונלש םדקומ בצמב
חוכ תלבקל םיקבאנ יבקע ןפואבש םישנא לש טבמה תדוקנמ
.םירחאה לע םתונוילע תא חיכוהל ןוצרו
ןויערב תיזכרמ העפשה לעב אוה Sudden Glory" " גשומה
:םסרופמה וטפשמב תאז חיצנה סבוה .סבוה לש תונוילעה
עבונה "sudden glory" - רשאמ רתוי אל איה קוחצה תוואת
לש םתותיחנל האוושהב םרה ונדמעמ לש תימואתפ הסיפתמ
.(Piddington, 1963) רבעב ונמצע לש וא ,םירחא
תמדקתמ הירואית חתפל ונמזב הסינ (Rapp, 1949), פאר
רבעש יתרבח הנתשמ ונה קוחצהש התייה ותעצה .קוחצל
לע ןוחצינ החיכומה ,םימודק תשרומ לש - יטסיבטא יוניש
"the thrashing laughter" -הנכמ אוה ותוא ביריה
.ובירי לע ורבוגב ןוחצינה תגאש תא גאוש חצנמה הבש
ךפוה ינפוגה ברקה הדש ,תומילא הנגמו תחתפתמ הרבחש לככ
לש ילמסה גוצייה תושענ תוחידבהו ,הנינש לש ברק הדש תויהל
תא געלהו חצנמה תא ןמסמ ןיידע קוחצה ובש ירברבה ברק-ודה
.ברקה הדש תא ףילחמו ,דיספמה

supri


continue

ישארה ףדל הרזחback