תונוילע תשגרה ךותמ רומוה .א


superiority
,תונגעל לש רומוה אוה תונוילעה תססובמ וילע קוחצה
םיקחוצה הלאמ תשרוד רומוה לש וז הרוצ .ךוחיגו גולגל
ןברוק רשאמ רתוי םיבוטכ םמצע תא תוארל ,החידבהמ
.החידבה
ליעומה טקפאה ,תונוילעה תוירואית לש טבמה תדוקנמ
הכרעה תושגר לש םרובגתמ עבונ ,רומוהה לש אירבמהו
תועצמאב םירחאה תא םילישכמה ימינפה חוכהו תימצעה
םירחא תדרוה ידי-לע תונוילעל עיגהל ןתינ .רומוהה
לש ודמעמ וא וחוכ תא דמגל ונחלצה רשאכ .םתונוילעמ
קינעמ רבדה .וילא האוושהב ונמצע ונילעה וליאכ ,רחאה
השגרה יהוז תאז לכב ךא ,תיעגרו המודמ תונוילע תשגרה
תשוחתב ךרוצה ידי-לע ענומה ינפקותה רומוהה .הנהמ
תונייטצמש תויומד תפקתה לע קר ססובמ וניא ,תונוילע
םיוושה הלא יפלכ תוניוע אטבל םג רשפאמ אלא ,ןתושפיטב
תונפקותה תא הווסמ רומוהה .ונילע םילועה ףאו םדמעמב ונל
.(1996 ,ויז) ובש ןיועה טנמלאל דימת םירע ונא ןיאש ,ךכ


hitler


heaven
םיהולאל הארק הווח ןדע ןגב דחא םוי
"היעב יל ,שי םיהולא"
?"הווח היעבה המ"
יתוא תרציש תעדוי ינא ,םיהולא"
,הזה רדהנה ןגה תא יל תקפיסו
,הלאה תומיהדמה תויחה תאו
,ףוריטב קיחצמה שחנה תאו
."תרשואמ אל טושפ ינא לבא
.םיהולא לוק דהדה ?"הווח עודמ לבא"
יל אבו הדדוב טושפ ינא ,םיהולא"
."הלאה םיחופתהמ איקהל
יל שי הז הככ םא ,הווח בוט"
םדא ארבא ינא .ךליבשב ןורתפ
."ךליבשב קר
?"םיהולא ,םדא הז המ לבא"
תונורסח םע רוצי היהי םדאה"
.תוער תונוכת הברהו
ןצחש היהי ,המרי ,רקשי אוה
.תויעב הברה ךל השעיו ןברברו
,רתוי לודג היהי אוה ,לבא
גורהלו דוצל בהאיו ,רתוי ריהמ
אוה ,ןמרח היהי אוהשכ .םירבד
תננולתהו רחאמ ,לבא .שפוטמ הארי
אוהש הזכ ןפואב ותוא ארבא ינא
.םיינפוגה ךייכרצו ,ךייתוואת תא קפסי
םירבדב קסעתיו ,תעד רסח היהי אוה
.רודכב טועבלו בירל ,ומכ םייתודלי
ךרטצי אוהש ךכ ,ןובנ היהי אל אוה
."ךירצש ומכ בושחל ליבשב ךתצע תא
ךות הווח תרמוא ,"םיהולא רדהנ עמשנ"
?"'צטקה המ לבא" תינוריא הבג תמרה
"דחא יאנתב קר ותוא לבקל הלוכי תא ...ונ בוט"
?"םיהולא והמו"
,ןצחש ,האג היהי אוה יתרמאש ומכ"
ול תתל יכרטצת תאש ךכ ,ומצע תא ךירעיו
.םדוק ותוא יתארבש ןימאהל
,ונלש קר אוה הזה דוסה ,ירכזת זא
"השיאל השיא לש


continue
ישארה ףדל הרזחback