:ןה רומוהה רקחב תויסאלקה תוירואיתה


doctor


Superiority Theories - תונוילעה תוירואית
,ותוללכב אל םא ותוהמב רומוההש ,תונעוט תונוילע תוירואית
לש רומוה אוה תונוילעה תססובמ וילע קוחצהו ,יביסרגא אוה
.יקסטורגו ךוחיג ,גולגל ,תונגעל

Release and Relief Theories - הלקההו רורחשה תוירואית
רורחש וא הכובממ ,חתממ הלקה קפסמכ רומוהה לש היצקנופה
.רורחשהו הלקהה תוירואית סיסבב ונה ,ץחל ףדועמ

Incongruity Theories - המאתה רסוח תוירואית
תונויער ינש דחיב םיאבומ רשאכ םייקתמ רומוהה ,וז השיג יפל
.היופצ יתלב וא העיתפמ הרוצב ,םיבצמ וא ,םידרפנ


continue

ישארה ףדל הרזחback