what

רומוה והמ

  
?םיקחוצ ונא עודמ ?ישונאה עזגב רומוהה תרטמ יהמו רומוה והמ
הרדגהל השק רומוהה גשומש םימיכסמ םירקוחה בור
,קוחצל ונל םימרוגש םירבד יפלא םיאצומ ונא .םיטושפ םיגשומב
םינושו םיבר םירבד ליכמ רומוה .רומוה לש טנמלא שי םלוכלו
.ורידגהל השקש ,םירבד הברה ךכ לכ אוה .םינוש םינמזב
- הנינשמ בכרומ רומוהה (Sultanoff, 1994) ףוהנטלוס תעדל
תילאנויצומא היווח איהש - תוזילע ,תיתבשחמ היווח איהש
דחא לכ תא תווחל ןתינ .תיגולויזיפ היווח אוהש - קוחצו
ונא ףתושמב םתוא םיווח ונא רשאכ ךא ,דרפנב םהמ
.רומוה לאכ הזל םיסחייתמ
אוהש קוחצל דוגינב ,רומוהה (1996 ,1984) ויז תעדל םג
.יטרואית גשומ ונה ,הייפצל תנתינה תוגהנתה
םלוכש םירבדה תא תוארל ושוריפ רומוהב שמתשהל ותעדל
.ימינפ ןויגיה הב שיש העיתפמו השדח ,תרחא תיווזמ ךא םיאור
ךכ לע העיבצמ ,"רומוה שוח" לע םירבדמש הדבועהש ןעוט ויז
והשמב רבודמש זמר ןאכ שי .שוח לאכ רומוהל םיסחייתמ ונאש
.םידלונ ותא ידוסי
תוביסה תחא אוהו קוחצל רושק רומוהש קפס ןיא ויז תעדל
עבונ קוחצ לכ אל .הדיחיה הביסה אל ךא ,קוחצל תוירקיעה
.רומוה אל הז ,קחוצ התאו ךתוא םיגדגדמ רשאכ - רומוהמ
תוסנל איה ,רומוה והמ ןיבהל ויז תעדל רתויב הבוטה ךרדה
תוירואיתה עודמ תוביסה תחא םג וז .םדא ינב קיחצמ המ תוארל
.רומוהב רשאמ רתוי ,קוחצב ןבורב תודקמתמ תונושה
ונל רשפאמ אוהש ינפמ ,ונממ םינהנו רצונ רומוהה ותנעטל
.םדא ינב םיקיסעמו םידירטמה םיאשונב קוסעל


continue
ישארה ףדל הרזחback